MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

Kurskode: 
MAN 5140
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Emnenavn på engelsk: 
Management of Learning and Change II
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5141 - første semester
MAN 5142 - andre semester
Introduksjon

Dette programmet lærer deg hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes. Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon). 

I dette programmet fokuseres det på å heve kandidatens forståelse for hvordan endring og utvikling kan gjennomføres i skolen. Både teori og praksis vil kunne gi kandidatens forbedrede ferdigheter i å gjennomføre utviklingsprosjekter på egen skole. 

Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet. 

Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon). 

Kunnskapsmål

Kandidaten ... 

‒ har avansert kunnskap innenfor  

 • Betydningen av ledelse 

 • Relasjonsledelse og ledelse av kunnskapsorganisasjoner 

 • Gjeldende juridiske rammebetingelser for skoleledere, herunder elevens rett til et godt skolemiljø, §§ 9 A-3 til 9 A -5, krenkelsesbegrepet, og elevenes rett til å bli hørt, ansettelser, best kvalifiserte.  

‒ har inngående kunnskap om teori og metoder knyttet til forbedringsarbeid i skolen 

‒ kan anvende kunnskap på nye områder innenfor skoleutvikling 

Ferdighetsmål

Kandidaten ... 

 

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, herunder kunnskap og data som publiseres om skoleutvikling og forbedring 

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor skoleutvikling og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning 

‒ kan bruke relevante metoder for å analysere og implementere utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

‒ kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt som kan lede skolen i retning av en stadig mer avansert kunnskapsorganisasjon 

Generell kompetanse

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og diskutere relevante problemstillinger, herunder løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. 

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å kunne drive mer målrettet skoleutvikling og forbedringsarbeid 

‒ har trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt 

‒ kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser i forbedringsarbeidet i skolen 

Kursets innhold
 • Forbedringsledelse 

 • Involverende endringsledelse 

 • Hvordan mobilisere endringsvilje 

 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser 

 • Hvordan konsolidere endringen 

 • Skolekultur som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring 

 • Dybdelæring; skaperglede engasjement og utforskertrang  

 • Kritisk tenking og refleksjon  

 • Samfunn og arbeidsliv i endring  

 • Hvordan jobbe med tverrfaglige temaer  

 • Hvordan lede lærings- og læreplanarbeid effektivt 

 • Rektors styringsrett 

 • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser  

 • Skolemiljø i endringsarbeid 

 • Digitalisering og endring i skolen 

 • Hvordan lede digital læring 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over åtte samlinger, totalt ca. 75 timer.  

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert allerede på første dag i første samling og baserer seg på kursets innhold; forelesninger, pensum, læringsaktiviteter og kandidatens egen praksis. Arbeid med prosjektoppgaven foregår mellom og på hver samling.  

Kandidatene vil få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av kursets gjennomføring. 

I tillegg er det en integrert ferdighetstrening knyttet til egen praksis og skole. Ferdighetstreningen vil gi kandidatene mulighet til å trene på å bruke metoder og verktøy og å jobbe målrettet med hvordan de skal ta i bruk ny kunnskap. Målet med ferdighetstreningen er å senke terskelen for å ta i bruk kunnskapen og ledelsesverktøyene deltakerne får gjennom kurset, samtidig skal ferdighetstreningen legge til rette for erfaringsdeling og læring på tvers av skoler, skoleslag og kommuner.  

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og programmet "Ledelse og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamenskode:MAN 51401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave..
Forberedelse til undervisning
90
Pensum og andre læringsressurser.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
160 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.