MAN 5137 Ledelse av læring og endring I

MAN 5137 Ledelse av læring og endring I

Kurskode: 
MAN 5137
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Emnenavn på engelsk: 
Management of Learning and Change I
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5138 - første semester
MAN 5139 - andre semester
Introduksjon

I dette programmet fokuseres det på å heve kandidatens forståelse for grunnleggende teorier innen skole- og forbedringsledelse, samt en forbedret kompetanse i analyse av egen virksomhet. 

Dette programmet lærer kandidaten hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.  

Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet. 

Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Kunnskapsmål

Kandidaten ... 

‒ har avansert kunnskap innenfor skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid  

‒ har inngående kunnskap om vitenskapelig metode som setter dem i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling  

‒ kan anvende kunnskap på nye områder innenfor skoleutvikling

Ferdighetsmål

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for skoleutvikling 

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor skoleledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, herunder team og kollegaveiledning. 

‒ kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte og på den måten kunnskap og data som publiseres om skoleutvikling

Generell kompetanse

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer.  

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre prosjekter som tar sikte på å øke elevenes læring og velvære 

‒ har trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Kursets innhold
 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole   

 • Skoleledelse i teori og praksis    

 • Lærende ledelse 

 • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester 

 • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen 

 • Profesjonelle læringsfellesskap 

 • Læringsmiljø 

 • Pedagogisk analyse 

 • Evidensbasert ledelse 

 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM) 

 • Motivasjon 

 • Klasseledelse 

 • Personlighet 

 • Selvledelse 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over ni samlinger, totalt ca. 75 timer.  

Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne jobbe med oppgaver hvor de evaluerer egen praksis og skole. Temaet i oppgavene vil basere seg på forelesninger og pensum i kurset. Læringsaktivitetene består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet; støttet av kollegaveiledning, diskusjon og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige.  

Kandidatene arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Kandidatene skal involverer eier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet. Kandidatene mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis 

I tillegg er det en integrert ferdighetstrening knyttet til egen praksis og egen skole. Ferdighetstreningen vil gi kandidatene mulighet til å trene på å bruke metoder og verktøy og å jobbe målrettet med hvordan de skal ta i bruk ny kunnskap. Målet med ferdighetstreningen er å senke terskelen for å ta i bruk kunnskapen og ledelsesverktøyene deltakerne får gjennom kurset, samtidig skal ferdighetstreningen legge til rette for erfaringsdeling og læring på tvers av skoler, skoleslag og kommuner. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og "Lederskap og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk

Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei3 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren. Fagoppgaven har en varighet på tre uker, og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Maks antall sider er 15.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren. Fagoppgaven har en varighet på tre uker, og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Maks antall sider er 15.
Eksamenskode:MAN 51371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
25 Time(r)
Arbeid med fagoppgave
Forberedelse til undervisning
95 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
205 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.