MAN 5126 Organisering for det uventede

MAN 5126 Organisering for det uventede

Kurskode: 
MAN 5126
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Thorvald Hærem
Kursnavn på engelsk: 
Organising for the Unexpected
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er 15 stp Master of Management delprogram om organisering for det uventede, utviklet for Forsvaret. Det utgjør en del av 5 i et 90 studiepoeng Executive Master of Management studium med spesialisering i Sikkerhet og Kulturforståelse.

Delprogrammet vil omhandle koordinering, kommunikasjon og evnen til å beslutte under usikkerhet og er utviklet for Forsvaret
Delprogrammet starter med erfaringene fra Gjørv Kommisjonen og In Amenas, det viderefører deretter “fra makro til mikro” logikken fra det første programmet. I dette programmet er vi opptatt av organisering av operasjoner under usikkerhet. Vi fokuserer på den spisse enden av organisasjonen og gjennomgår hva organisasjonsteorien sier om det å organisere for det uventede.
Delprogrammet vil knytte klassisk organisasjonsteori til moderne organisasjonsteoretiske bidrag om nettverksforsvar. Spesielt vil programmet gi innsikt i hvordan hierarkiske- og nettverks-strukturer påvirker kvaliteten i beslutningene.

Kunnskapsmål
  • Studenten skal utvikle kunnskap og begreper som påpasselige organisasjoner og sikkerhetsorganisering
  • Studentene skal utvikle evne til å problematisere og diskutere hvordan utvikle en påpasselig organisasjon.
  • Studentene skal utvikle kunnskap om muligheter og begrensninger ulike organisasjonsstrukturer kan gi.
  • Studentene skal forstå samspillet mellom organisasjonskultur, kommunikasjonsprosesser, prosedyrer og kognitive feilkilder.
Ferdighetsmål
  • Studenten skal kunne analysere sammenhenger mellom organisasjonens egenskaper og individers beslutningstaking.
  • Studenten skal være i stand til å benytte ny kunnskap å forbedre koordinering, kommunikasjon og beslutningstaking under usikkerhet og tvetydighet
Holdningsmål
  • Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og å bidra i større beslutningsprosesser hvor kulturforståelse innenfor sikkerhetsspørsmål står sentral
  • Studentene skal kunne ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte
  • Studentene skal kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn på kunnskaper om omgivelsene og de handlingsalternativene de har til rådighet
  • Studentene skal på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne delta i internasjonale og kryssekulturell forhandlinger på en etisk måte.
Kursets innhold

1. samling
Klassiske organisasjonsteorier knyttet opp til problemstillinger om koordinering og håndtering av uventede situasjoner

2. samling
Simuleringsspill med etterfølgende feedback om beslutningsprosess på team og individnivå

3. samling
Beslutningsteorier, med vekt på å forklare beslutningsfeller og beslutningsprosesser

Læreprosess og tidsbruk

9 undervisningsdager delt i 3 samlinger à 3 dager, totalt 72 timer. 

Studentene må regne minst 400 timers tidsforbruk, som er vanlig normering for 15 studiepoeng. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgave 

I dette kurset er det obligatorisk fremmøte på 2. samling for å delta i simuleringsbasert trening. Dette er et viktig referansepunkt i kurset. Etter gjennomført trening skal det leveres et refleksjonsnotat før 3. samling. Utfyllende informasjon om refleksjonsnotatet gis på its learning. 

Det er studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, og som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's Learning eller annet kursmateriell.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Utdypende innledning:
Spesielt vil kurset gjennomgå hva teorien om påpasselige organisasjoner innebærer for organisasjoner som opererer under usikkerhet, og hva som kjennetegner organisasjoner som har utviklet en “påpasselighetskultur”. Kurset vil diskutere hvordan samspiller med individenes rolle i organisasjonen og gruppen. I kurset blir informasjonsformidling gitt tvetydige omgivelser gått gjennom. Her berøres kommunikasjonsutfordringer mellom ulike enheter og grener i Forsvaret. I hvilken grad individuelle og organisatoriske forhold påvirker kommunikasjon og beslutningstaking vil bli. En viktig problemstilling for alle enkelttemaene er hvordan organisasjonen kan bygge kapasitet for både å forestille seg og håndtere uventede hendelser.

På mikro nivået vil kurset ta for seg individnivået og diskutere typiske feil, kognitive bias, eller feller beslutningstakere ofte går i. Kurset vil diskutere mekanismene bak disse feilene og gjøre studentene i stand til å se sammenhenger mellom slike individuelle feilslutninger og organisasjonens kultur.

1. samling - Klassiske organisasjonsteorier knyttet opp til problemstillinger om koordinering og håndtering av uventede situasjoner
Første samling gir en oversikt over teorier og begreper som er sentrale for å håndtere det uventede. Vi starter med hva organisasjonsteorien sier om å legge til rette for individer som beslutningstakere. En viktig del i programmet er å skape en forståelse for hvordan organisasjoner kan ha en sensitivitet til det uventede. Unntak og overraskelser er ikke alltid noe som serveres som åpenbare sensasjoner, men de kan presentere seg selv som stillferdige og små avvik fra hva medlemmene i organisasjon er vant til. Ofte oppdages de ikke før det er for sent. Dette gjelder for organisasjoner som er svært forskjellige. Alt fra Forsvarsorganisasjoner, til politi, sykehus, meierier og slakterier. I alle disse organisasjonene kan små uoppdagede unntak føre til masse død og store negative konsekvenser. Hvordan utvikles sensitivitet til det uventede og hva kan organisasjonen gjøre? Vi trekker sammenhenger mellom individers og organisasjoners sensitivitet og diskuterer hvordan organisasjoner kan utvikle disse egenskapene. Siste samling vil diskutere hvordan individer kan utvikle sensitivitet til det uventede – og hvordan man kan trene og utnytte denne egenskapen bedre.
2. samling - Simuleringsspill med etterfølgende feedback om beslutningsprosess på team og individnivå

Andre samling består av et simuleringsbasert treningsopplegg. Første dag brukes til å spille et teambasert elektronisk krisehåndteringsspill. Spillet er et web-basert krisehåndteringsspill som spilles av lag på tre personer. Spillet simulerer et minimalistisk krisehåndteringssituasjon. Det vil si at lite vekt er lagt på at spillet skal virke realistisk og at det er laget for at de forenklede omgivelsene skal gjøre det lettere å lære teoretiske sammenhenger. Første dag går med til å spille og svare på spillrelaterte måleinstrumenter. På dag 2 fis det mer detaljert feedback og resultater og opplevelser diskuteres i forhold egne erfaringer og litteratur i kurset. Vi vil identifisere gap mellom resultater og mål og diskutere hva gapene skylles, og hvordan de kan lukkes. På den siste dagen vil vi kjøre nye runder i simulatoren og måle endringer i prosess og resultater – og diskutere erfaringene. Hver enkelt deltaker får mulighet til å få tilbakemeldinger på egne beslutningsprosesser og vi vil diskutere hva prosessene ledet til – og hva som kan være ønskede endringer.
3. samling - Beslutningsteorier, med vekt på å forklare beslutningsfeller og beslutningsprosesser
Tredje samling starter med presentasjon av refleksjonsnotater (hver gruppe går sammen med en annen gruppe og sammenstiller erfaringene sine i en 3 siders powerpoint presentasjon.) 2. halvdel av dagen brukes til å presentere sammenstillingene. Dag 2 og 3 brukes til teorigjennomgang av kognitive stil og kognitive prosess og andre begreper som er sentrale for å forstå hvordan vi håndterer det uventede
Utdypende om teoriområder og læringspoeng for alle samlingene:

Første samling gir en oversikt over teorier og begreper som er sentrale for å håndtere det uventede. Kurset tar utgangspunkt i organisasjoner som informasjonsprosesserende systemer og går videre til å se på organisasjoner som fortolkende systemer (Weick & Daft, 1984). I dette perspektivet diskuterer vi hvordan og hvorfor kultur og sikkerhetskultur påvirker individers beslutningstaking. Vi diskuterer hvordan individer adopterer i varierende grad kulturer og prosedyrer og vi ser på hvordan kulturer og prosedyrer reflekter organisasjonens læring. I en krisesammenheng ser vi på hvordan rutiner og prosedyrer kan være en kilde til rigiditet og fastlåsthet. Vi diskuterer også hvordan prosedyrer kan være en kilde til fleksibilitet, improvisasjon, og endring. Med utgangspunkt i organisasjoner som informasjonsprosesserende systemer og Weick’s sensemaking ser vi på hvordan det uventede er vanskelig å fange opp. Koordinering er kritisk i skarpe operasjoner. Når det uventede hender går ofte går ting feil; koordineringen bryter sammen og resultatet blir ikke som ønsket. Siste dag i første samling diskuterer vi koordinering – vi går fra klassisk koordineringsteori til koordinasjon og kommunikasjon i virtuelle team. Vi knytter klassisk organisasjonsteori til problemstillinger om koordinering og håndtering av uventede situasjoner...
Andre samling gir praktisk innføring gjennom simuleringsspill for å gjøre studentene innblikk i hvordan individer tar beslutninger i team under uventede hendelser. Etter å ha respondert på spesifikke utfordringer i spillet og besvart måleinstrumenter får studentene feedback om beslutningsprosess på team og individnivå, og om utfallet av spillet. Andre samling knytter studentenes egne refleksjoner over sine erfaringer til teorier som er gjennomgått og som skal gjennomgås i siste samling.
Tredje samling knytter refleksjoner over egne beslutninger til fagområdet dømmekraft og beslutninger for å forklare beslutningsfeller og beslutningsprosesser. For å forstå hvordan individer treffer beslutninger under stress vil vi trekke på teorier fra kognitive psykologi om kognitiv prosessering. Det blir også diskutert sammenhenger mellom organisasjonsteorien og beslutningsteorier - hvordan organisasjonen påvirker individers beslutninger.

Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
MAN 51261
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
48 Time(r)
Eksamenskode: 
MAN 51262
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.