MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon

MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon

Kurskode: 
MAN 5112
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Espen Andersen
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Business Development and Innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5113
2022 Høst
MAN 5114
2023 Vår
Introduksjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å utforske og utnytte muligheter. Programmet tar utgangspunkt i at digital teknologi definerer hva som er mulig; man kan gjøre helt nye ting og det man allerede gjør på nye måter. Det kan gjelde organisering, prosesser, kundeopplevelser eller forretningsmodeller. Digital teknologi utvikler seg slik at det både skapes og kreves en høy endringstakt i organisasjoner og deres omgivelser.

Det å være i stand til å utforske og utnytte slike muligheter og håndtere den høye endringstakten vil utfordre tradisjonell praksis innen forretningsutvikling og innovasjon, organisering og ledelse. Programmet er forankret i fagområdene strategi, ledelse, og innovasjon med fokus på forretnings- og teknologiforståelse samt smidig organisering og innovasjonsprosesser,

Sentralt i programmets gjennomføring er et prosjektarbeid hvor deltakerne skal arbeide med et reelt innovasjonsprosjekt. Prosjektet kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ta sikte på forenkling, forbedring eller fornyelse. Arbeidet organiseres gjennom en systematisk læringsprosess der deltakerne kan velge mellom en utredningsorientert prosess og eller en mer iterativ og interaktiv prosess (Innovator's Method). Læringsprosessen støttes av en digital verktøykasse for innovasjon og deltakerne blir veiledet gjennom arbeidets ulike faser. Prinsippene i prosessen har fellestrekk med kjente metodikker som eksempelvis Lean Startup og Design Thinking.

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som har eller ønsker en aktiv og ansvarlig rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med problemer eller ideer man ønsker å få utredet eller testet.

Programmet gjennomføres med fem samlinger over 3-4 dager, med en samling (som regel den andre) i utlandet. I tillegg holdes 1-2 webinarer mellom hver samling. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger, gjesteforelesere, caseundervisning, diskusjoner og arbeid med oppgaver. (Dersom samling 2 ikke kan gjennomføres i utlandet, leveres innholdet digitalt fra vår samarbeidspartner.)

Kunnskapsmål
 • ha avansert kunnskap innen teorier, modeller og teknikker relevante for digitalisering
 • ha inngående kunnskap om ulike modeller for verdiskaping
 • ha god kunnskap om ulike modeller for innovasjon
 • ha god forståelse for sentrale trekk ved teknologiutvikling
Ferdighetsmål
 • kunne analysere forretningsmessige muligheter med teknologi
 • kunne identifisere egenskaper ved fremtidig teknologibruk
 • kunne beskrive komplekse situasjoner med enkle grafiske fremstillinger
 • kunne utvikle økonomiske kost/nyttemodeller for digitale initiativ
 • kunne beskrive, utvikle og presentere en innovasjonside
 • kunne gjennomføre en innovasjonsprosess
 • kunne utrede og evaluere en innovasjonside
Generell kompetanse
 • ha et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling
 • ha forståelse for betydningen av ulike organisatoriske roller, kompetanser og verktøykasser i forretningsutvikling og innovasjon
 • kunne bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
 • kunne være en digital endringsagent i egen organisasjon 
Kursets innhold

Se beskrivelse av hver samling lenger ned for mer informasjon

 • Forretningsutvikling, verdiskaping og teknologi
 • Innovasjon, innovasjonsmodeller og innovasjonsprosess
 • Teknologisk utvikling og nye forretningsmuligheter
 • Forretningsprosesser og virksomhetsarkitektur
 • Organisering for innovasjon og forretningsutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestre og har nettbaserte aktiviteter, totalt ca. 150 timer med undervisning.

Arbeidsbelastningen for de nettbaserte aktivitetene tilsvarer tre undervisningsdager. Fordelingen av tid på ulike aktiviteter er tentativ.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside på Itslearning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, organisert som delinnleveringer, som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Det benyttes dataverktøy for deling og samhandling (som f.eks. Google Docs og Microsoft 365) i kurset samt spesifikk programvare i forbindelse med øvelser/aktiviteter.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling
Samlingen er i stor grad basert på diskusjon av case som illustrerer sammenhengen mellom strategiske valg, forretningsmodeller og bruk av teknologi. Sentralt i samlingen er forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.

Prosjektarbeidet: Idéutvikling
Arbeidet initieres på samlingen. Alle deltakerne skal utforme og presentere en idé til et prosjektarbeid. Det settes av tid til idémyldring mellom deltakerne. Prosessen fortsetter frem mot samling 2 hvor prosjektgrupper skal være dannet.
 

2. Samling - Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser
Den andre samlingen arrangeres i samarbeid med Accenture, og omfatter (om mulig) et besøk til teknologiparken Sophia Antipolis i Syd-Frankrike, alternativt levert digitalt fra Accenture Technology Labs. Samlingen vil gi innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon.

Prosjektarbeidet: Prosjektbeskrivelse
I denne samlingen skal alle prosjektgrupper (som nå skal være etablert) legge frem et prosjektforslag med en situasjonsbeskrivelse samt tanker om tiltak.
 

3. samling - Teknologiledelse og teknologi i praksis
Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader. Samlingen omfatter også konkrete aktiviteter med bruk av teknologi som vi har fått presentert/demonstrert i samling 2.

Prosjektarbeidet: Løsningsforslag og antatte effekter
Til denne samlingen skal deltakerne ha utarbeidet et velbegrunnet løsningsforslag samt antagelser om hvilke effekter løsningen vil ha. Løsningsforslaget skal være forankret i eksisterende kunnskap i form av teorier og modeller, forskningsresultater, og dokumenterte erfaringer fra lignende tiltak. Jobber man med en annen tilnærming (Innovator's Method) vil fokus være tilpasset strukuren i denne prosessen.
 

4. Samling – Digital, smidig, nettverk
Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. En ting vi observer er at mange organisasjoner endrer seg fra å være statiske, hierarkiske og trege til å bli mer smidige, nettverksorienterte og responsive. I denne samlingen vil vi ha fokus på aktuelle trender, erfaringer og mekanismer for å lykkes med en slik omstilling.

Prosjektarbeidet: Justering av idé, løsning og effekter
Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført intervjuer med utvalgte interessenter som en evaluering av sin idé, sitt løsningsforslag og sine antagelser om effekter. Med bakgrunn i denne informasjonsinnhentingen skal man analyser sine funn og begrunne eventuelle justeringer i sin idé, sitt løsningsforslag og de antatte effektene.Jobber man med en annen tilnærming (Innovator's Method) vil fokus være tilpasset strukuren i denne prosessen.

5. Samling – Digitale endringsagenter
Samlingen vil ha fokus på hvordan du kan ta en rolle som digital endringsagent og bidra til å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

Prosjektarbeidet: Anbefaling om realisering og utkast til prosjetkoppgave
Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført hele prosjektarbeidet og konkludere med om løsningsforslaget bør gjennomføres eller ikke. Jobber man med en annen tilnærming (Innovator's Method) vil fokus være tilpasset strukuren i denne prosessen. Felles for begge prosesser er at man skal legge frem et utkast til prosjektoppgave 

Nettbaserte aktiviteter
I løpet av programmet vil vi gjennomføre nettbaserte aktiviteter som i arbeidsomfang tilsvarer fire samlingsdager. Gjennomføringen vil omfatte webinarer og andre nettbaserte læringsaktiviteter.
 

Prosjektarbeid
Prosjektarbeidet i dette programmet handler om å gjennomføre en utredning av en innovasjonsidé eller gjennomføre et innovasjonsprosjekt. Innovasjonsideen kan omfatte forbedringstiltak i en eksisterende virksomhet eller utvikling av nye forretningsideer/-modeller.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers Individuell skriftlig hjemmeeksamen, teller 40% av sluttkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av sluttkarakteren.

Prosjektoppgaven er organisert i delinnleveringer ved samling 2, 3 og 4 som alle bedømmes bestått/ikke bestått. Ikke beståtte delinnleveringer må leveres på nytt sammen med neste innlevering. Sluttlevering skjer etter siste samling og er grunnlag for karaktersetting.
Eksamenskode: 
MAN 51122
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Reduction description

Programmet har sperrer mot tidligere programmer med samme navn og andre tidligere versjoner (Informasjonsteknologi; innovasjon og ledelse, E-enterprise; innovation and management)

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.