MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon

MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon

Kurskode: 
MAN 5112
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Espen Andersen
Kursnavn på engelsk: 
Business Innovation and Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5113 - 1. semester
MAN 5114 - 2. semester
Introduksjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på forståelse av teknologi som en muliggjører for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser. Utnyttelse av nye muligheter er forankret i en forståelse av samspillet mellom endringsmuligheter, gjennomføring av utviklings- og innovasjonsprosesser, teknologisk utvikling, kunnskapsressurser og kompetanse, samt teknologi- og endringsledelse. Programmet er forankret i strategi, ledelse, innovasjon, kunnskapsforvaltning og teknologiledelse.

Sentralt i programmets gjennomføring er et prosjektarbeid hvor deltakerne skal arbeide med et reelt utviklings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet kan ta utgangspunkt i et problem, utfordring eller en mulighet og ta sikte på forenkling, forbedring eller fornyelse. Arbeidet organiseres gjennom en systematisk læringsprosess der deltakerne blir veiledet gjennom arbeidets ulike faser. Det vil bli gitt konkret veiledning og støtte til å utrede et innovasjons- eller forretningsutviklingstiltak. Læreprosessen vil være forankret i teoretiske modeller og rammeverk, samt praktiske verktøy for analyse og gjennomføring.

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Programmet gjennomføres med fem samlinger over 3-4 dager, hvorav en utenlandssamling. I tillegg er det 2-3 nettbaserte aktiviteter (webforelesninger) mellom hver samling. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger, gjesteforelesere, caseundervisning, diskusjoner og arbeid med oppgaver.

Kunnskapsmål
 • ha kjennskap til ulike modeller for verdiskaping
 • ha kjennskap til ulike modeller for innovasjon
 • forstå sentrale trekk ved teknologiutvikling
 • ha kunnskap om teknologiarkitekturer og deres betydning som en plattform for innovasjon
 • ha kjennskap til modeller for teknologi- og endringsledelse
 • ha kjennskap til ulike modeller for læring og kunnskapsdeling
 • ha kjennskap til modeller og prinsipper som fremmer virksomhetens innovasjonsevne

 

Ferdighetsmål
 • kunne analysere forretningsmessige muligheter med teknologi
 • kunne identifisere egenskaper ved fremtidig teknologibruk
 • kunne beskrive komplekse situasjoner med enkle grafiske fremstillinger
 • kunne utvikle økonomiske kost/nyttemodeller for digitale initiativ
 • kunne beskrive, utvikle og presentere en innovasjonside
 • kunne gjennomføre en innovasjonsprosess
 • kunne utrede og evaluere en innovasjonside
 • kunne anvende moderne verktøy for samhandling
Holdningsmål
 • ha et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling
 • ha forståelse for betydningen av ulike organisatoriske roller, kompetanser og verktøykasser i forretningsutvikling og innovasjon
Kursets innhold

Se beskrivelse av hver samling lenger ned for mer informasjon

 • Forretningsutvikling, verdiskaping og teknologi
 • Innovasjon, innovasjonsmodeller og innovasjonsprosess
 • Teknologisk utvikling og nye forretningsmuligheter
 • Hva er en god idé? Hvilken verdi har den?
 • Forretningsprosesser og virksomhetsarkitektur
 • Teknologiledelse og styringsmodeller
 • Kunnskapsdeling og samhandling i innovasjonsarbeid
 • Organisering for innovasjon og forretningsutvikling
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere og har nettbaserte aktiviteter, totalt ca. 150 timer med undervisning.

Arbeidsbelastningen for de nettbaserte aktivitetene tilsvarer fire undervisningsdager. Fordelingen av tid på ulike aktiviteter er tentativ.

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave og skriftlige eksaminasjoner

Prosjektoppgave og eksamen
Prosjektoppgaven evalueres i form av en prosessevaluering med 4 obligatoriske delinnleveringer ved samling 2, 3, 4 og 5. Til slutt skrives en sluttrapport som leveres inn etter siste samling. Innlevering til hver samling teller 15%, og den avsluttende rapporten teller 40% av samlet karakter på prosessevalueringen. Karakteren i delinnleveringene og sluttrapporten blir slått sammen på vitnemålet. Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på to eller tre personer.

Prosjektoppgaven er en integrert del av programmet med delinnleveringer og presentasjoner i samlingene. Det fører til at arbeidsbelastningen blir jevnt fordelt over året

Den skriftlige eksaminasjonen gjennomføres med fem korte individuelle deleksamener, en deleksamen i hver samling. En deleksamen kan bestå av kortsvars og/eller flervalgsoppgaver basert på litteraturen til samlingen. Hver deleksamen evalueres på en poengskala som resulterer i en samlet karakter for skriftlig eksmanen. Alle deleksamenene vektes likt.

Det vil bli arrangert et oppsamlingsheat/kontinuasjonseksamen etter gjennomført kurs for de som ikke får tatt alle deler av denne eksaminasjonen.

Alle elementer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

 

Samlinger
- Forelesninger, casediskusjoner, osv.: 95 t
- Studentpresentasjoner og prosjektarbeid: 35 t
- Nettbasert undervisning: 20 t 
. 

Veiledning
Veiledningstilbudet i dette programmet omfatter muntlige tilbakemeldinger på presentasjoner under samlingene, skriftlige tilbakemelding/evalueringer på delinnleveringer, og veIledningsmøter med den enkelte gruppe.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling
Samlingen er i stor grad basert på diskusjon av case som illustrerer sammenhengen mellom strategiske valg, forretningsmodeller og bruk av teknologi. Sentralt i samlingen er forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.

Prosjektarbeidet: Idéutvikling
Arbeidet initieres på samlingen. Alle deltakerne skal utforme og presentere en idé til et prosjektarbeid. Det settes av tid til idémyldring mellom deltakerne. Prosessen fortsetter frem mot samling 2 hvor prosjektgrupper skal være dannet.

2. Samling - Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser
Den andre samlingen omfatter et besøk til teknologiparken Sophia Antipolis. Samlingen vil gi innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon.

Prosjektarbeidet: Prosjektbeskrivelse
I denne samlingen skal alle prosjektgrupper (som nå skal være etablert) legge frem et prosjektforslag med en situasjonsbeskrivelse samt tanker om tiltak.

3. samling - Teknologiledelse - arkitektur som plattform for innovasjon
Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.

Prosjektarbeidet: Løsningsforslag og antatte effekter
Til denne samlingen skal deltakerne ha utarbeidet et veldokumentert løsningsforslag samt antagelser om hvilke effekter løsningen vil ha. Løsningsforslaget skal være forankret i eksisterende kunnskap i form av teorier og modeller, forskningsresultater, og dokumenterte erfaringer fra lignende tiltak.

4. Samling – Kunnskap, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid
Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. Kunnskap og kunnskapsdeling er sentralt i den enkelte innovasjonsprosess, men også et grunnleggende element i virksomhetene evne til innovasjon. Mens mange fokuserer på evne til læring gjennom å lære av suksesser er det i innovasjonsarbeid minst like viktig å kunne lære av sine feil. I denne samlingen er fokus på betydningen av hvilke organisatoriske mekanismer som fungerer mht. å stimulere kunnskapsdeling og læring i virksomheter. Disse mekanismene blir satt i sammenheng med utviklingen i den teknologiske verktøykassen som kan støtte slike prosesser.

Prosjektarbeidet: Justering av idé, løsning og effekter
Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført intervjuer med utvalgte interessenter som en evaluering av sin idé, sitt løsningsforslag og sine antagelser om effekter. Med bakgrunn i denne informasjonsinnhentingen skal man analyser sine funn og begrunne eventuelle justeringer i sin idé, sitt løsningsforslag og de antatte effektene.

5. Samling - Organisering for innovasjon og forretningsutvikling
Samlingen vil ha fokus på hvordan man kan utvikle virksomheten kapabiliteter for å legge til rette for innovasjon. Temaer i samlingen inkluderer spenningsforholdet mellom drift og utvikling/innovasjon, etablering av innovasjonskultur i virksomheten, og hvordan ulike styringsmodeller kan fremme eller hemme innovasjonsevnen i en virksomhet.

Gjennom caseundervising vil vi gi deltakerne anledning til å reflektere over hva de har lært i programmet og anvende det i praktiske situasjoner.

Prosjektarbeidet: Anbefaling om realisering
Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført hele prosjektarbeidet og konkludere med om løsningsforslaget bør gjennomføres eller ikke. Konklusjonen skal ledsages av en anbefaling om hvordan virksomheten bør bringe prosjektarbeidets resultater videre.

Nettbaserte aktiviteter
I løpet av programmet vil vi gjennomføre nettbaserte aktiviteter som i arbeidsomfang tilsvarer fire samlingsdager. Gjennomføringen vil omfatte online sesjoner (forelesninger og diskusjon), arbeid med prosjektoppgaven, og eget arbeid (individuelt og gruppe). Online sesjoner vil være tidsbestemt, andre vil være oppgaver med tidsfrister.

Prosjektarbeid
Prosjektarbeidet i dette programmet handler om å gjennomføre en utredning av en innovasjonsidé. Innovasjonsideen kan omfatte forbedringstiltak i en eksisterende virksomhet (prosess, organisasjon, verktøy, forretningsmodell), nye produkter eller tjenester hvor bruk av IT er en del av leveranseplattformen, eller utvikling av nye forretningsideer/-modeller.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Individuell skriftlig eksamen, teller 100% av karakteren for skriftlig eksamen som teller 40% av sluttkarakteren.

Den skriftlige eksamen gjennomføres med fem deleksamener på 1 time, en i hver samling, hvorav de fire beste er tellende. Hver deleksamen blir rettet på en poengskala 0-100, og karakter setes på grunnlag av de fire tellende resultatene.

Deltakere som mangler en deleksamen eller ønsker å forbedre en (og kun en) deleksamen kan gjøre dette i en egen eksamensdag etter gjennomført program. Denne eksamensdagen er kontinuasjonsdag.
Eksamenskode: 
MAN 51121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 100% av karakteren på prosjektoppgaven som teller 60% av sluttkarakteren.

Prosjektoppgaven består av delinnleveringer i hver samling og en avsluttende sluttrapport. Alle delinnleveringer er obligatoriske og må være bestått for at man kan levere sluttrapport. Ikke beståtte delinnleveringer må leveres på nytt sammen med neste innlevering.
Eksamenskode: 
MAN 51122
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.