MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner

MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner

Kurskode: 
MAN 5054
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Arne Carlsen
Kursnavn på engelsk: 
Managing for excellence
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Dette programmet handler om ledelse for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner. Vi har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og praksis som er skapende. Driv, energi, initiativ, andre-orientering, giveradferd, handlekraft og bærekraft er basis. Programmet bygger på en hovedantagelse om at trivsel og vekst hos individer og grupper er nøkkelen til å skape det ekstraordinære. En prestasjonskultur det svinger av må tørre å sette mennesker og natur først.

Vi bygger på tradisjoner for forskning og ledelsespraksis som er uttalt styrkebaserte, herunder Positive Organizational Scholarship  og Appreciative Inquiry. Vi låner også fra positiv psykologi, narrativ psykologi, filosofi, forskning på regenerativ ledelse og praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner, inkludert såkalt Design thinking.

Målgruppen for programmet er mellomledere, prosjektledere og profesjonsutøvere innen næringsliv, frivillige og offentlige organisasjoner som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner.

Vi vektlegger praksis både fra et akademisk og handlingsorientert ståsted. Ledelse og profesjonell kreativitet for å skape ekstraordinære prestasjoner er først og fremst noe som skapes i hverdagspraksis, noe en gjør.

Du vil bli utfordret til å oppdage og dyrke skapende praksiser som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Kurset presentere rike eksempler fra vår egen og andres nyere forskning. Kurset har fire hovedtema, som hvert blir utgangspunkt for en egen samling. Alle anvender også bærekraftsperspektiver De fire temaene er:

1) Kvalitet og energi i relasjoner
2) Motivasjon og drivkrefter
3) Positivt orientert utviklingsarbeid
4) Eksperimentering og kulturbygging

Kunnskapsmål

Det overordnede målet med programmet er å gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner.

Kunnskapsmål:
Deltakerne vil få solid forskingsbasert kunnskap om å skape prestasjoner og bygge prestasjonskultur i organisasjoner. Etter endt program skal deltakerne ha fått innsikt i nøkkelbegreper, teoretiske røtter tilnærminger og rike eksempler innen alle programmets fire hovedtema. Programmet legger vekt på empirisk forskning og banebrytende nye konsepter.

Ferdighetsmål

Verktøy: Deltakerne vil få tilført ferdigheter for å skape ekstraordinære prestasjoner gjennom praktisk erfaring med et bredt knippe verktøy. Noen av verktøyene vil gjøre deltakerne i stand til å lede utviklingsprosesser med fokus på å lære fra positive avvik, visualisere fremgang, prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. Andre verktøy vil gjøre deltakerne i stand til å skape gode relasjoner, fremme giveradferd og mestringstro samt bygge kultur som er prestasjonsfremmende i mange sammenhenger.

Personlig utvikling: Programmet vil tilby deltakerne muligheter for å utvikle seg selv og andre gjennom erfaring med flere praktiske verktøy, inkludert å skape høykvalitetsforbindelser, skapende motstand og metoden “reflekterte beste selvportrett”.

Generell kompetanse

Deltakerne vil også bli få tilført grunnleggende holdinger, verdier og livsanskuelser som forskning viser er sentrale i det å skape ekstraordinære prestasjoner. Stikkord her er initiativ, handlingsvilje, åpenhet, andre-orientering, giveradferd, langsiktighet, toleranse for feil og respekt for de en samhandler med innenfor og utenfor egen organisasjon.

Flere av temaene det undervises i har etiske spørsmål og dilemmaer som deltakerne gjøres mer fortrolige med underveis i programmet gjennom øvelser og diskusjoner.

Kursets innhold

SAMLING 1: Kvalitet og energi i relasjoner

Hovedmål

 • Få en bred introduksjon til programmet og dets forelesere, bli kjent med ressursene i klassen, og skape relasjoner til andre deltakere.
 • Beherske og kunne anvende teori om kvalitet og energi i relasjoner som grunnlag for å skape ekstraordinære prestasjoner.
 • Få en introduksjon til hovedperspektiver i programmet, inkludert styrkebaserte utviklingsprosesser.
 • Komme i gang med individuell refleksjonslogg og avklarer forventninger til egen læring og utbytte for egen organisasjon.

SAMLING 2: Motivasjon og drivkrefter

Hovedmål

 • Få en dyp forståelse av motivasjon og drivkrefter som grunnlag for ekstraordinære prestasjoner og hva det betyr for praksis.
 • Herunder særlig kunne forstå og anvende teori om prososial motivasjon gjennom sluttbrukerinvolvering og giveradferd, samt utnytte motivasjonskraften i mestringsopplevelser og aktivering av drama.
 • Få en introduksjon til bruk av metoden reflekterte beste selv-portrett.
 • Komme i gang med å utvikle studentprosjekter.

SAMLING 3: Positivt orientert utviklingsarbeid

Hovedmål

 • Å få innsikt i sentrale prosesser for positivt orientert utviklingsarbeid for individer, organisasjoner og sosial endring.
 • Herunder forstå kraften i undring, involvering og praksis for å forberede kreativitet og store prestasjoner.
 • Å få dyptgående innsikt i praksis og filosofi for utvikling i ledende prestasjonsmiljøer.
 • Å diskutere erfaringene fra første fase i studentprosjektene og justere design.

 

SAMLING 4: Eksperimentering og kulturbygging

Hovedmål

 • Å lære om teori og praksis for ulike former for erfaringslæring som arbeidsform i utviklingsaktiviteter; fra prototyping og små eksperimenter til design thinking og punk.
 • Å få oversikt over og kunne sammenligne tilnærminger til å bygge prestasjonskultur.
 • Å dele foreløpig funn av fra studentprosjekter og forberede ferdigstilling.
 • Å oppsummere læring i programmet og få frempek fra nylig forskning.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fire fysiske samlinger over to semestre. Enkelte dager eller sesjoner på noen av samlingene vil kunne gjennomføres digitalt. I tillegg legges det opp til individuelle læringsaktiviteter mellom samlingene, samt noen webinarer.

Dette er et program som hviler på grunnantagelser om at læring forutsetter aktiv deltakelse. Det metodiske grunnlaget for programmet er gjennomgående hentet fra kvalitativ forskning, med vekt på detaljert forståelse av praksis og utviklingsprosesser. 

Vi tilstreber følgende læringsstrategier i undervisningen: 

 • Diskusjon av reelle situasjoner, simuleringsoppgaver og case som er tvetydige og kontroversielle og som derfor er egnet til å engasjere deltakernes erfaring og utvikle dømmekraft. 
 • Diskusjon av nyere forskning som utfordrer sunn fornuft og etablerte mentale modeller. 
 • Korte oversikter over teoretiske røtter. 
 • Introduksjon av verktøy, hvorav noen velges for aktiv eksperimentering av deltakerne i egen organisasjon eller i fritidsaktiviteter.

Programmet vil også innebære et bredt spekter av aktiviteter for læring på og mellom samlingene. De viktigste læringsaktivitetene inkluderer: 

 • Personlig loggbok med refleksjoner fra samlinger og øvelser, inkludert små utdrag (hver på ca en til tre sider) underveis på itslearning.
 • Aktiv eksperimentering i egen organisasjon mellom samlingene, med utprøving av mekanismer for positivt orientert utviklingsarbeid, energigivende adferd med mer.
 • Deltakerne vil arbeide i grupper på samlingene og også bli utfordret på å knytte aktivitetene i programmet opp mot reelle utviklingsoppgaver i egen organisasjon.

Programmet kan ikke gjennomføres som fjernundervisning. Aktive deltakelse på samlingene og bidrag til andres læring er en sentral forventning.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

PROSJEKTOPPGAVEN skal ta utgangspunkt i utfordringer i en av deltakernes egen organisasjon. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Studentene etablerer grupper med en insider + en til to som outsiders som utforsker en promlemstilling eller en pågående utviklingsprosess som er viktig for deltakerorganisasjonen. Arbeidet med prosjektoppgaven foregår som en integrert del av samlingene, med deloppgaver mellom samlingene.

HJEMMEEKSAMEN består av et refleksjonsnotat rundt egen læring basert på loggbok for å registrere og reflektere over personlige læringsepisoder (inklusive hvordan læringen kan anvendes i jobbsituasjon). Notatet skal diskutere og integrere egne erfaringer sett i lys av utvalgte relevante teorier og faglige perspektiver fra kurset.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50541
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50542
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.