MAN 2912/2913 Selskaps- og næringsbeskatning

MAN 2912/2913 Selskaps- og næringsbeskatning

Kurskode: 
MAN 2912/2913
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

ha kjennskap til regler om:

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Aksjonærmodell
 • Fritaksmetode
 • Deltagerligning
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle eiendeler
 • Skattefrie institusjoner
 • Formuesbeskatning
 • Forholdet mellom regnskap og skatt
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Skattemyndighetenes kontrollfokus
Ferdighetsmål

kunne:

 • Foreta en korrekt ligning av selskaper og eiere
 • Forstå sentrale regnskapsrettslige begreper og metoder
 • Kunne foreta korrekt skatterettslig behandling av sentrale finansielle instrumenter
 • Vurdere om en organisasjon er skattefri eller ikke
 • Forstå hovedtrekk i modeller for selskapsbeskatning i andre land
 • Rapportere og kontrollere skatteforhold vedrørende næringsdrivende på et videregående nivå
 • Kunne vurdere kontrollutfordringer ved næringsbeskatning
Holdningsmål
 • Studentene skal få et klarere forhold til samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. De skal bedre kunne se helheten i skattereglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker regelutviklingen.
Kursets innhold

Regnskapsforståelse og –analyse

 • Verdsettelse
 • Regnskapsmodeller – forskjellskjemaet og utsatt skatt
 • Bokføringsloven
 • Finansielle instrumenter
 • Valg av selskapsform – skattekonsekvenser
 • Aksjonærmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Foretaksmodell
 • Transaksjoner mellom selskap og deltagere
 • Skattefrie institusjoner
 • Komparative perspektiver på selskapsbeskatning
 • Indre selskaper
 • immaterielle driftsmidler
 • Fordringer, varer og franchising
 • Praktisk rettskildebruk – søk i databaser
Læreprosess og tidsbruk

Læreprosess

Delprogrammet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hver samling legges det ut oppgaver på it`s learning som studentene skal løse. Etter hver samling legges det også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Tidsbruk 

Delprogrammet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgaven.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.
Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
Studentene må beherske Excel tilstrekkelig til å bygge enkle regnearkmodeller. Videre må studentene kunne bruke Texas Instruments BA II Plus til enkle nåverdiberegninger.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell MAN 29131 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2913, 9 studiepoeng. Skattelovsamlingen, Gyldendal Akademisk eller tilsvarende, utkast til lover eller forskrifter og BI-godkjent eksamenskalkulator. Norges Lover kan tas med, samt norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok. Skattelovsamling kan innarbeides med henvisninger, men ikke forklaringer eller referanser utenfor lovsamlingen. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i delprogrammet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29121
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)MAN 29121 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2912, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: MAN 29131 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2913, 9 studiepoeng. Skattelovsamlingen, Gyldendal Akademisk eller tilsvarende, utkast til lover eller forskrifter og BI-godkjent eksamenskalkulator. Norges Lover kan tas med, samt norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok. Skattelovsamling kan innarbeides med henvisninger, men ikke forklaringer eller referanser utenfor lovsamlingen. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i delprogrammet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:MAN 29121 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2912, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29121
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.