JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

Kurskode: 
JUR 3608
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Market and public law regulation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenes forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fire emner:

 • Markedsrett og immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører også til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk, spesielt vil menneskerettighetene ha betydning som et sentralt bærekraftsmål. 

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser,
 • kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter,
 • ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser,
 • ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet.
 • ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, og da særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten.
 • ha tilegnet seg en oversikt over menneskerettighetene som del av norsk rett og folkeretten, og forstå hvordan menneskerettighetene inngår i bedriftenes samfunnsansvar.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne redegjøre for de sentrale juridiske spørsmål knyttet til kursets ulike fagområder
 • kunne identifisere og analysere problemstillinger knyttet til markedsføringslovens forbrukervern, regler for god markedsføringsskikk og håndheving av disse
 • kunne identifisere og analysere immaterialrettslige problemstillinger og vurdere eventuelle illojale konkurransehandlinger
 • kunne redegjøre for og vurdere problemstillinger i konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler,
 • kunne redegjøre for de spesielle strafferettslige prinsipper knyttet til formuesforbrytelser, og kunne vurdere om en handling er en straffbar formuesforbrytelse.
 • kunne identifisere en menneskerettslig problemstilling og finne relevante kilder, samt vite hvordan og når man rettslig kan forfølge menneskerettslige problemstillinger.
Generell kompetanse

Etter endt kurs forventes studentene:

 • å ha utviklet evnen til å se de etiske sider av konkurranse- og markedsrettslige problemstillinger,
 • å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet,
 • ha en bevisst holdning til de etiske avveininger i anvendelsen av straffebud og mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak, samt å kunne se sammenhengen mellom atferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering.
 • Studentene forventes videre å forstå hvordan menneskerettighetsjussen kan komme inn på mange ulike nivåer i rettslige sammenhenger.
 • å kjenne de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen og være i stand til å se hvordan reglene påvirker samfunn og miljø ut fra et bærekraftsperspektiv
Kursets innhold

Markedsrett og immaterialrett

 • Markedsføringslovens regler for forbrukervern, med spesiell vekt på urimelig handelspraksis
 • Regler om god markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser
 • Varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsrettens beskyttelse av næringsdrivendes interesser

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Generell strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Menneskerettigheter
 • Omfanget av menneskerettigheter
 • Norske grunnlovsbestemmelser og internasjonale konvensjoner
 • Norske bedrifter og menneskerettigheter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

Det vil videre tilbys tre frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veilederne.

I starten av hvert emne vil studentene få en aktivitetsplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Forelesninger og oppgavegjennomgang med foreleser er satt til 54 timer og resterende timer gis ved ulike digitale læringsaktiviteter.
Gruppearbeid / oppgaver
84 Time(r)
Seminarer, selvtester, oppgaver og innleveringsoppgaver
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.