GRA 6279 Revisjon, videregående emner

GRA 6279 Revisjon, videregående emner

Kurskode: 
GRA 6279
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Kursnavn på engelsk: 
Auditing, advanced
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset bygger på GRA 6219 Auditing, theory and methodology og skal sammen med dette gi den nødvendige innsikt i teoretisk og anvendt revisjonsmetodikk slik det utøves nasjonalt og internasjonalt. Kurset er det avsluttende kurset i den obligatoriske delen av Master i regnskap og revisjon og trekker dessuten inn emner og fagkunnskap fra andre obligatoriske kurs i programmet.

Kunnskapsmål

Kurset gir studentene fordypet innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet revisjon og hvordan dette utøves i praksis. Studentene opparbeider seg inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Det legges vekt på revisors kommunikasjon til generalforsamlingen gjennom revisors beretning samt kommunikasjon med ledelse og styre gjennom forskjellig type rapportering, herunder krav til intern kontroll rapportering. Kurset baserer seg på internasjonal anerkjent litteratur, standarder samt praksis og forskning innen revisjonsfaget basert på lov- og internasjonal standardutvikling (spesielt IFAC og norske revisjonsstandarder (ISA på norsk)) og disse presenteres og drøftes inngående. Kvalitetsvurderinger og tilsyn med revisorbransjen dekkes.
 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne foreta revisjon av finansregnskaper og beherske revisjonsprosessen inklusive planlegging, gjennomføring og konkludering av revisjonsarbeidet, herunder utarbeidelse av revisjonsberetning og rapporter til ledelse og styre. I dette revisjonsarbeidet inngår mange elementer som forståelse av intern kontroll, testing av denne med konsekvenser for andre revisjonshandlinger samt rapportering. Kvalitetsvurderinger av arbeidet drøftes herunder intern og ekstern kvalitetskontroll og tilsynsarbeid med bransjen. Relaterte temaområder som bruk av informasjonsteknologi og dataanalyser i den digitaliserte verden skal beherskes. Kunnskap om intern revisjon og offentlig revisjon dekkes samt hvordan dette kan ha konsekvenser for ekstern revisors arbeid skal beherskes. 

Generell kompetanse

Revisjonsprofesjonen stiller strenge krav til utøverne, herunder bestått profesjonseksamen, autorisisjon som utøver, kvalitetskontroll og offentlig tilsyn. Profesjonell oppførsel og oppfyllelse av krav til kvalitet samt etterlevelse av god revisjonsskikk og revisorskikk tematiseres og skal beherskes. 

Kursets innhold

Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring og tilsyn

Temaer som dekkes omfatter:

 • Revisjons- og attestasjonstjenester
 • Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl internasjonale krav til «internal control over financial reporting»
 • Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter
 • Hovedelementene i revisjonsprosessen
 • Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy i en digitalisert verden
 • Introduksjon til intern revisjon - vurdere hvordan intern revisors arbeid kan brukes i ekstern revisors arbeid
 • Introduksjon til offentlig revisjon
 • Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen
 • Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen
 • Interne og eksterne kvalitetsvurderinger
 • Offentlig tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode: 
GRA 62791
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer