GRA 6279 Revisjon, videregående emner

GRA 6279 Revisjon, videregående emner

Kurskode: 
GRA 6279
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Kursnavn på engelsk: 
Auditing, advanced
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset bygger på GRA 6219 Auditing, theory and methodology og skal sammen med dette gi den nødvendige innsikt i teoretisk og anvendt revisjonsproblematikk. Kurset er det avsluttende kurset i den obligatoriske delen av Master i regnskap og revisjon og trekker inn emner fra andre obligatoriske kurs i programmet.

Kunnskapsmål

Kurset gir studentene fordypet innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet revisjon og hvordan dette utøves i praksis. Studentene opparbeider seg inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Det legges spesiell vekt på revisors kommunikasjon til generalforsamlingen gjennom revisors beretning samt kommunikasjon med ledelse og styre gjennom forskjellig type rapportering, herunder nye krav til intern kontroll rapportering. Kurset baserer seg på internasjonal anerkjent litteratur, standarder samt praksis innen revisjonsfaget basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC og norske revisjonsstandarder (ISA på norsk)) og disse presenteres og drøftes inngående. Kvalitetsvurderinger og tilsyn med revisorbransjen dekkes.
 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne foreta revisjon av finansregnskaper og beherske revisjonsprosessen inklusive planlegging, gjennomføring og konkludering av revisjonsarbeidet, herunder utarbeidelse av revisjonsberetning og rapporter til ledelse og styre. I dette revisjonsarbeidet inngår mange elementer som forståelse av intern kontroll, testing av denne med konsekvenser for andre revisjonshandlinger. Kvalitetsvurderinger av arbeidet drøftes herunder intern og ekstern kvalitetskontroll og tilsynsarbeid med bransjen. Relaterte temaområder som bruk av informasjonsteknologi, dataanalyser, intern revisjon og offentlig revisjon introduseres. 

Holdningsmål

Revisjonsprofesjonen stiller strenge krav til utøverne, herunder bestått profesjonseksamen, autorisisjon som utøver, kvalitetskontroll og tilsyn. Profesjonell oppførsel og oppfyllelse av krav til kvalitet samt etterlevelse av god revisjonsskikk og revisorskikk tematiseres.

Kursets innhold

Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring

Temaer som dekkes omfatter:

 • Revisjons- og attestasjonstjenester
 • Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl internasjonale krav til «internal control over financial reporting»
 • Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter
 • Hovedelementene i revisjonsprosessen
 • Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy og statistikk
 • Introduksjon til intern revisjon - vurdere intern revisors arbeid
 • Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen
 • Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen
 • Interne og eksterne kvalitetsvurderinger
 • Tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner
Læreprosess og tidsbruk

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode: 
GRA 62791
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer