GRA 6226 Finansiell rapportering, basis

GRA 6226 Finansiell rapportering, basis

Kurskode: 
GRA 6226
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Erlend Kvaal
Kursnavn på engelsk: 
Financial Reporting, general issues
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

DETTE KURSET TILBYS KUN SOM KONTINUASJONSEKSAMEN VÅREN 2022.

Kurset gjelder utarbeidelse og forståelse av IFRS finansregnskap. IFRS er internasjonale regnskapsstandarder som brukes av børsnoterte selskaper i EU/EØS og mange steder i verden for øvrig. Kompetanse i IFRS er påkrevet for revisorer, regnskapsansvarlige og regnskapsbrukere. Kurset er obligatorisk masterstudiet i regnskap og revisjon.   

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om viktige temaer innenfor IFRS, som inntektsføring, immaterielle eiendeler, avsetninger, tap ved verdifall og skatt. Studentene skal også tilegne seg avansert kunnskap om virksomhetssammenslutninger og konsernregnskap.

Ferdighetsmål

Studentene skal lære å utarbeide konsernregnskap og selskapsregnskap i samsvar med IFRS. Studentene skal også være i stand til å drøfte IFRS-standarder i forhold til IASBs conceptual framework.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne gjøre en kritisk vurdering av IFRS standarder og praksis.

Kursets innhold
 • Grunnleggende regnskapsbegreper og metoder
 • IFRS conceptual framework
 • Regnskapsstandarder, bl.a.
  • Virksomhetssammenslutning og konsernregnskap
  • Inntektsføring
  • Leasing
  • Anleggsmidler og avsetninger
  • Skatt
  • Kontantstrømoppstilling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

-

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Alle eksamenselementene i kurset må bestås for å få en karakter i kurset.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
24 Time(r)
Kommentar: 
Det er ingen kontinuasjon på denne innleveringen våren 2022. Det er kun skoleeksamen som har kontinuasjon da.
Eksamenskode: 
GRA 62262
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
80
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • IFRS Standards (Red Book) Part A
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62263
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
56 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
56 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer