GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon

GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon

Kurskode: 
GRA 1960
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
10
Kursansvarlig: 
Michael Kisser
Kursnavn på engelsk: 
Master Thesis in Accounting and Auditing
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master Thesis
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gjelder studenter som har fått godskrevet et selvstendig arbeid som delvis oppfyller kravene til en masteroppgave, jf. GRA 1920. En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6). Enkelte studenter som tas opp på Master i regnskap og revisjon (MRR), har tidligere gjennomført studier på masternivå som omfatter selvstendig arbeid som etter gjeldende regler kan godskrives som selvstendig arbeid, men som utgjør mindre enn 30 studiepoeng. Slike studenter vil etter søknad kunne få utarbeide en påbyggingsoppgave i samsvar med denne kursbeskrivelsen.

Kunnskapsmål

Studentene skal lære seg å identifisere og formulere en problemstilling innenfor et relevant fagområde, samt velge egnet metode for å analysere den.

Ferdighetsmål

Arbeidet med påbyggingsoppgaven skal sammen med tidligere avlagt masteroppgave gjøre studentene i stand til å utføre selvstendige utredninger av faglige spørsmål.

Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evne til å vurdere kritisk om en utredning gir svar på de stilte forskningsspørsmålene.

Kursets innhold

-

Undervisnings- og læringsaktiviteter

En vurdering av om tidligere selvstendig arbeid kan godskrives blir foretatt i forbindelse med utarbeidelse av studiekontrakten. Med mindre kursansvarlig tar en annen avgjørelse, skal en plan for påbyggingsoppgave leveres innen fire måneder før planlagt innlevering av oppgaven. Denne må være godkjent minst tre måneder før planlagt innleveringsdato. Frist for levering av påbyggingsoppgaven er 1. september. 

Kursansvarlig kan gi samtykke til andre innleveringsfrister.

En påbyggingsoppgave skal være faglig relatert til det tidligere arbeidet som har blitt godskrevet. Den kan innebære en utvidelse av arbeidet med nye problemstillinger eller med et bredere faktagrunnlag. Den kan også innebære tilpasning av det gjennomførte arbeidet med sikte på publisering. Påbygging kan også innebære en utvidet litteraturstudie knyttet til det relevante temaet. Påbyggingsalternativene som er nevnt her er ikke uttømmende. Det skal være samsvar mellom antall studiepoeng som skal fylles opp og omfanget av påbyggingsoppgaven.

Det gis normalt 5 timer veiledning til en påbyggingsoppgave.

For mer informasjon om prosessen med Master thesis, innleveringer og relevante datoer, se studentportalen: https://portal.bi.no/eksamen-og-oppgave/oppgaveskriving/master-thesis/

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det gis normal rett til kontinuasjon i form av at det skrives ny påbyggingsoppgave med nytt tema. Se forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Studenter som får karakteren ikke bestått på påbyggingsoppgaven kan søke om å få levere en forbedret oppgave til ny sensur. Det må være gjort en signifikant forbedring for at oppgaven skal få karakteren bestått. Innleveringsfrist for en slik forbedret oppgave avtales med associate dean. Det påløper ny studieavgift ved slik kontinuasjon.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Det må foreligge et vedtak fra Associate Dean om godskriving av et selvstendig arbeid fra et tidligere studium på masternivå. Dette arbeidet må være på minst 20 studiepoeng, det må være om ETT ENHETLIG tema som er relevant innenfor spesialiseringsfagene på MRR, og det må ha oppnådd minst C i karakter.

Endelig levert påbyggingsoppgave gis karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått stilles det samme krav til kvalitet på påbyggingsoppgaven som for godskriving av tidligere selvstendig arbeid.
Eksamenskode: 
GRA 19603
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 10 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 270 timer.