GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon


Kursansvarlig
Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
10

Undervisningsspråk


Innledning
Dette kurset gjelder studenter som har fått godskrevet selvstendig arbeid som delvis oppfyller kravene til en masteroppgave, jf. GRA 1920.

Læringsmål
En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6). Enkelte studenter som tas opp på Master i regnskap og revisjon (MRR), har tidligere gjennomført studier på masternivå som omfatter selvstendig arbeid som etter gjeldende regler kan godskrives som selvstendig arbeid også på MRR, men som utgjør mindre enn 30 studiepoeng. Slike studenter vil etter søknad kunne få utarbeide en påbyggingsoppgave i samsvar med denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskaper
Det må foreligge et vedtak fra Associate Dean om godskriving av et selvstendig arbeid fra en tidligere studium på masternivå. Dette arbeidet må være på minst 20 studiepoeng, det må være om et tema som er relevant innenfor spesialiseringsfagene på MRR, og det må ha oppnådd minst C i karakter.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur

Emneoversikt


  Dataverktøy


  Læreprosess og tidsbruk
  Søknad om godskriving av tidligere selvstendig arbeid må leveres senest innen 1. februar i 2. semester. Vedtak om godskriving og eventuell påbygging skal være gjort innen utgangen av 2. semester. En plan for påbyggingsoppgave skal normalt leveres innen 15. januar i 4. semester, men andre innleveringsfrister kan avtales med kursansvarlig. Frist for levering av påbyggingsoppgaven er 1. september etter 4. semester.

  Kursansvarlig kan gi samtykke til tidligere innleveringsfrister.

  En påbyggingsoppgave skal være faglig relatert til det arbeidet som har blitt godskrevet. Den kan innebære en utvidelse av arbeidet med nye problemstillinger eller med et bredere faktagrunnlag. Den kan også innebære tilpasning av det gjennomførte arbeidet med sikte på publisering. Påbygging kan også innebære en utvidet litteraturstudie knyttet til det relevante temaet. Påbyggingsalternativene som er nevnt her er ikke uttømmende. Det skal være samsvar mellom antall studiepoeng som skal fylles opp og omfanget av påbyggingsoppgaven.

  Det gis normalt 5 timer veiledning til en påbyggingsoppgave.  Eksamen
  Endelig levert påbyggingsoppgave gis karakteren bestått / ikke bestått. For å få bestått stilles det samme krav til kvalitet på påbyggingsoppgaven som for godskriving av tidligere selvstendig arbeid, jf. pkt. 9 ovenfor.

  Eksamenskode(r)
  GRA 19603 Påbyggingsoppgave, Bestått / Ikke bestått, innleveringsfrist 1. september

  Hjelpemidler til eksamen


  Kontinuasjon
  Det gis normal rett til kontinuasjon i form av at det skrives ny påbyggingsoppgave med nytt tema. Se forskrift for studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

  Studenter som får karakteren ikke bestått på påbyggingsoppgaven kan søke om å få levere en forbedret oppgave til ny sensur. Det må være gjort en signifikant forbedring for at oppgaven skal få karakteren bestått. Innleveringsfrist for en slik forbedret oppgave avtales med associate dean. Det påløper ny studieavgift ved slik kontinuasjon.


  Tilleggsinformasjon
  Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

  Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i itslearning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.