GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon

GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon

Kurskode: 
GRA 1920
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Erlend Kvaal
Kursnavn på engelsk: 
Master Thesis in Accounting and Auditing
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master Thesis
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er kursbeskrivelse for masteroppgave i master i regnskap og revisjon for studenter som er tatt opp fra høsten 2017. Denne studentgruppen følger et metodekurs hvor registering av tema og metode for masteroppgaven inngår i høstsemesteret i andre år.

En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6).

Kunnskapsmål

Studentene skal lære seg å identifisere og formulere en problemstilling innenfor et relevant fagområde, samt velge egnet metode for å analysere den.

Ferdighetsmål

Arbeidet med masteroppgaven skal gjøre studentene i stand til å utføre selvstendige utredninger av faglige spørsmål.

Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evne til å vurdere kritisk om en utredning gir svar på de stilte forskningsspørsmålene.

Kursets innhold

-

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Som hovedregel skal masteroppgaven skrives i grupper på to studenter. Studenter som ønsker å utarbeide masteroppgaven alene, må søke særskilt om dette og begrunne søknaden. Arbeidet med masteroppgaven begynner normalt med metodekurset, som gjennomføres i 3. semester.

I forbindelse med metodekurset skal studentene levere og få godkjent en første skisse til masteroppgaven. Denne første skissen legges til grunn for tildeling av veileder. Det er associate dean ved studiet som utpeker veileder. Videre fremdrift på masteroppgaven avtales med veileder. Det gis normalt 10 timers veiledning til en ordinær masteroppgave. 

Normal innleveringsfrist for masteroppgaven er 1. september etter fjerde semester. Etter søknad kan det gis utsatt innleveringsfrist til 1. desember. Ved ytterligere utsettelse (uten dokumentert gyldig forsinkelsesgrunn) vil det påløpe ny studieavgift. 

Masteroppgaven i regnskap og revisjon skrives på norsk eller engelsk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forkunnskapskrav

Metodekurs for master i regnskap og revisjon eller annet godkjent metodekurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (2 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Masteroppgave.

For informasjon om kontinuasjon, se Forskrift om opptak, studier og eksamen, kapittel 5.

Studenter på master i regnskap og revisjon som oppnår karakteren D eller dårligere på sin masteroppgave, kan levere en bearbeidet masteroppgave. En slik bearbeidet masteroppgave kan ikke oppnå bedre karakter enn C.

Søknad om kontinuasjon av masteroppgave sendes til aktuell studieadministrasjon, som videresender denne til associate dean. Se for øvrig studiumspesifikk informasjon på BIs studentportal.
Eksamenskode: 
GRA 19204
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.