GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon - studenter tatt opp 2009 og senere

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon - studenter tatt opp 2009 og senere


Kursansvarlig
Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette er kursbeskrivelse for masteroppgave i master i regnskap og revisjon for studenter som er tatt opp fra høsten 2009. Denne studentgruppen følger et metodekurs GRA 6276 hvor registering av tema og metode for masteroppgaven inngår i høstsemesteret i andre år.

En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften §6).


Læringsmål
Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode.

Forkunnskaper
GRA 6276 Metodekurs for regnskap og revisjon eller likeverdig metodekurs som er godkjent.

Obligatorisk litteratur

Annet:
Pensumlitteratur opplyses på kurset.


Anbefalt litteratur
Bøker:
Saunders, Mark, Philip Lewis, Adrian Thornhill. 2012. Research methods for business students. 6th ed. Pearson. Ch. 3: Critically reviewing the literature, pp. 58-105.

Emneoversikt


  Dataverktøy
  It's learning

  Læreprosess og tidsbruk
  Som hovedregel skal masteroppgaven skrives i grupper på to studenter. Studenter som ønsker å utarbeide masteroppgaven alene, må søke særskilt om dette og begrunne søknaden. Arbeidet med masteroppgaven begynner normalt med metodekurset, som gjennomføres i 3. semester.

  I forbindelse med metodekurset GRA 6276 skal studentene levere og få godkjent en første skisse til masteroppgaven. Denne første skissen legges til grunn for tildeling av veileder. Det er associate dean ved studiet som utpeker veileder. Videre fremdrift på masteroppgaven avtales med veileder. Det gis normalt 10 timers veiledning til en ordinær masteroppgave. Alle masteroppgaver under arbeid skal presenteres for veiledere og medstudenter i oppgaveseminar, som normalt gjennomføres i løpet av 4.semester.


  Normal innleveringsfrist for masteroppgaven er 1. september etter 4. semester. Etter søknad kan det gis utsatt innleveringsfrist til 1. desember. Ved ytterligere utsettelse (uten dokumentert gyldig forsinkelsesgrunn) vil det påløpe ny studieavgift.

  Masteroppgaven i regnskap og revisjon skrives på norsk eller engelsk.  Eksamen
  En endelig masteroppgave teller 30 studiepoeng.

  Eksamenskode(r)
  GRA19204 Endelig masteroppgave.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ikke relevant, ingen skriftlig eksamen

  Kontinuasjon
  Det gis normal rett til kontinuasjon i form av at det skrives ny masteroppgave med nytt tema.

  Studenter som får karakteren D på masteroppgaven kan søke om å få levere en forbedret oppgave til ny sensur. Det må være gjort en signifikant forbedring for at oppgaven skal få ny karakter, og karakteren kan ikke gå opp med mer enn ett trinn (dvs. C). Se Forskrift om Studier og Eksamen ved Handelshøyskolen BI. Innleveringsfrist for en slik forbedret oppgave avtales med associate dean. Det påløper ny studieavgift ved slik kontinuasjon.


  Tilleggsinformasjon
  Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

  Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i itslearning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.