FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi

FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi

Kurskode: 
FORK 1007
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master - Preparatory course
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i grunnleggende mikroøkonomisk metode. Hovedvekten er på forståelse av markeder og prisers rolle. Det legges vekt på temaer som forhandlinger, kontrakter (inklusive begrensninger i kontrakter), eierskapets rolle, betydningen av rettighetsfordeling og Coase-teoremet. Videre skal studentene forstå velferdsteoriens hovedteoremer. Fremstillingsformen er grafisk og verbal.

Kunnskapsmål

Studentene skal få forståelse hvordan formell mikroøkonomisk analyse kan benyttes som et verktøy i rettsøkonomiske drøftelser.

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene beherske grunnleggende metode og kunne lese tekster basert på formell, men ikke-teknisk fremstillinger av mikroøkonomiske analyser.

Generell kompetanse

Ikke aktuelt.

Kursets innhold
  • Markedsutvikling og prisdannelse
  • Velferdsteoriens hovedteoremer
  • Forhandlinger
  • Kontrakter og kontrakters begrensninger, inklusive hold up problemer
  • Eierskap og rettigheter
  • Coase-teoremet
Undervisnings- og læringsaktiviteter
  • Digitalt (6 timer)  
  • Workshops (6 timer)
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits