FAK 2633 Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring - kontinuasjonseksamen

FAK 2633 Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring - kontinuasjonseksamen

Kurskode: 
FAK 2633
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Vår
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en grundig gjennomgang av de fleste områder, både privat og bedrift, innen skadeoppgjør i brann- og kombinertforsikring. Obligatorisk for de som skal autoriseres innen skadeoppgjør brann- og kombinert. Kurset gir også en grundig gjennomgang av spesielle emner som er viktige for dette bransjeområdet.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter kurset ha en god teoretisk forståelse av en skadebehandlers arbeidsoppgaver og skal kunne redegjøre grundig for skadeoppgjørsteknikker innen Brann- og kombinert forsikring. Etter kurset skal studentene også ha tilegnet seg inngående kunnskap om skadeoppgjør brann/kombinert innen emnene panthavers stilling ved forsikringsoppgjør, avkortning ved sikredes grovt uaktsomme fremkallelse av forsikringstilfellet, forsikringsselskapets regress overfor skadevolder, svik ved skadeoppgjør, forsikringsskadeskjønn og privatpersoners ansvar. De skal kunne redegjøre for disse områdene ved å vise til relevante lovbestemmelser og sentrale rettsavgjørelser.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter kurset kunne gi veiledning i og utføre omfattende skadeoppgjør innen fagsegmentet.

Generell kompetanse

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold

Vilkår for følgende private forsikringer: villaeier-, hjem-, hytte-, bygge- og brannforsikring samt forsikring for spesielle verdigjenstander

- Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for: forsikringstaker, ektefelle/registrert partnerskap, samboer/husstandsmedlem/bofellesskap, panthaver, bestemmelser i forbindelse med separasjon/skilsmisse
- Vilkårenes bestemmelser om hvor forsikringen gjelder: stedlige begrensninger, borteforsikring mv.
- Bestemmelser om hva forsikringen omfatter – herunder definere bygningsbegrepet.
- Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes: alle farefelt inkl. naturskader og sammenhengen mellom farefelt og sikkerhetsforskrifter.

Vilkår for følgende forsikringer for mindre næringsliv/bedrift: butikk-, bedrift-, kontor-, borettslag-, huseier- / bygning-, landbruks- og brannforsikring.
- Se punktet for privat forsikringer (over)

Sentrale bestemmelser for skadeoppgjør
- Erstatningsberegning bygning
- Erstatningsberegning innbo og løsøre
- Erstatningsberegning annet
- Egenandeler/aldersfradrag
- Renter
- Avgiftsproblematikk
- Prinsipper for erstatningsberegning for avbrudd, husleietap, interesseforsikringer for næringsliv

Avtaler selskapene i mellom
- Dobbeltforsikring
- Panthavergarantipoolen/Avtale om utligning mellom selskapene
- Regressavtale om brannskade på biler innsatt på verksted

Fellesbestemmelser for skadeoppgjør
- Krav til og vurdering av takstrapport
- Byggekalkylesystemet m.v.
- Ulike oppgjørsformer
- Takst/styrt regning/anbud/skjønn/etter avtale
- Skadesanering (RVR)/strakstiltak/skadeforebyggende tiltak/avbrudd
- Svik

Skjønn
- Fordypning

Sikret 3. person etter lov og avtale
- Løsøre
- bygning

Sikkerhetsforskrifter

Identifikasjon (privat/bedrift)
- Forsett/grov uaktsomhet fra sikrede

Varsel om avkortning
Nemndsbehandling i praksis (hvordan håndtere klagesaker)
Regress
Bygningsbegrepet (avgrensninger, bygningsteknikk)
Påbud
Foreldelsesregler
Gyldig/ugyldig forsikring

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på obligatoriske samlinger(2 + 3 dager)

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Bør ha gjennomført kursene Innføring i forsikring og Brann- og kombinert forsikring – privat. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamenskode:FAK 26331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
9 Time(r)
Forberede til forelesninger
Undervisning på Campus
40 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Innlevering(er)
32 Time(r)
Løse innsendingsoppgaver (4)
Eksamen
4 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.