FAK 2628 Innføring i forsikringsjuridiske fag

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

FAK 2628 Innføring i forsikringsjuridiske fag


Kursansvarlig
Ørnulf Daler

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte i forsikringsnæringen som har arbeidsoppgaver med juridisk innhold. Kurset er obligatorisk til Forsikringseksamen.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal få en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne anvende erstatningsrett og forsikringsrett i praktisk arbeid, så vel i forbindelse med rådgivning av kunder som ved skadebehandling og oppgjør av forsikringer.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Engstrøm, Bjørn. 2009. Erstatningsrett : en innføring. 4. utg. BI Forsikring. 226
Haugen, Jan M. 2009. Forsikringsrett : en innføring. 5. utg. BI Forsikring. 330


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Erstatningsrett:
· Erstatning i og utenfor kontraktsforhold
· Erstatningsrettens stilling
· Ansvarsgrunnlaget
· Årsakssammenheng
· Erstatningens størrelse

Forsikringsrett:
· Forsikringsavtalen m.m.
· Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
· Forutsetninger for selskapets ansvar
· Identifikasjon
· Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
· Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
· Omfanget av forsikringen
· Erstatningsoppgjøret

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og mulighet til å levere 4 innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 2 studiesamlinger (1+3 dager). Deltakelse på samling er en del av kurset. Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
28
4 innsendingsoppgaver
16
Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Its learning
120
Eksamensforberedeser
32
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Arbeidskrav
  Ingen

  Eksamen
  Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26286 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges lover eller lover i særtrykk og BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon