ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis

ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis

Kurskode: 
ENT 3679
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kursnavn på engelsk: 
Innovation consultant work in practice
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset jobber studentene med reelle innovasjonsprosjekter for tidligfase oppstartsbedrifter. Foreleser kvalitets sikrer case og presenterer disse i forkant av semesteret. Kurset er organisert som heldagssamlinger og det forventes oppmøte i alle disse, samt arbeid mellom samlingene.

Studentene skal danne konsulentteam på inntil 5 studenter. Deretter skal de velge to case, lage tilbud med timeestimat, avklare prioriteringer og en eller flere sentrale problemstillinger som skal løses. Etter at foreleser har besluttet hvilke team som får jobbe med hvilke oppstart-case skal teamene skrive kontrakt med gründerne og jobbe med oppstart-caset mellom samlingene. Det må føres timer og teamene skal svare på problemstillingen ved å innhente informasjon og benytte relevant oppstart-teorier og verktøy for økonomiske-, HR-, ledelse- og organisering, strategi- som markedsføringsmessige forhold. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.  Begrunnet anbefaling i sluttrapport.

Kunnskapsmål

Utvikle en konsulentrapport med en anbefaling til en oppdragsgiver. Studentene skal forstå:

 • Konsulentrollen gjennom å utføre et oppdrag i kontrollerte former
 • Leveransen av en konsulenttjeneste, tilbud-kontrakt og evaluering
 • Kunnskap om leveranseprosessen (dialogen med kunden underveis, på rett tidspunkt, delleveranser, endringer)
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Kunne utøve konsulentoppdrag og bedriftsrådgivning for start-ups
 • Innhente kritisk informasjon, intervjuer, sekundærdata samt spørreundersøkelser samt foreta relevante analyser
 • Innføring og praktisk bruk av taushetserklæringer (NDA), økonomi- og forretningsmodellering, verdisetting og cashflow, rapportering, kundemøter, team-arbeid, validering, marginer, skalering, og gjennomføringsevne, innovasjonsprosessen, stagegate-modell
 • Kunne benytte teori og verktøy fra entreprenørskapsstudiet herunder (Lean, design thinking, forretningsmodellering, canvas, vekst-metodikk, økonomimodellering, markedsinnsikt, verdisetting, distribusjon og strategier)
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle en ydmyk holdning til gründere og deres utfordringer
 • Studentene skal utvikle en realistisk holdning til de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé og rollen som innovasjonskonsulent og ekstern rådgiver
 • Studentene skal utvikle en profesjonell holdning til den entreprenørielle prosessen
Kursets innhold
 • Tilbudsskriving
 • Forhandlinger
 • Kontraktsarbeid
 • Prosessarbeid med innovatør/case
 • Konsulentrapport med anbefaling
 • Timelisteføring
 • Individuell refleksjon som video
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til reelle case og pensum. 

Det vil kunne forekomme lokale variasjoner for gjennomføring så studentene anbefales å følge med på den detaljerte kursinformasjonen fra lærestedet. De anbefalte samlingene er: 
1. Oppstart, gruppedannelse og første tilbud
2. Valg av gründer-case, kontraktsarbeid
3. Status, veiledning og konsulentrollen
4. Status, veiledning og besøk av senior konsulent
5. Siste samling, veiledning og innlevering

Det forutsettes at studentene er til stede alle dager i prosessen. Videre skal studentene foreta presentasjoner i klassen. 

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kurset gjennomføres intensivt i begynnelsen av semesteret. Studenter som skal kontinuere må melde seg på i begynnelsen av januar, for å bli med i prosessen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT 3501 Oppstart av bedrift og ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
75
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Begrunnet sluttrapport på inntil 15 sider eksklusive vedlegg: tilbud, kontrakt, oversikt over informanter, litteratur, totalt timeforbruk, sluttrapport fra gründerne. Maler publiseres ved oppstart.
Eksamenskode: 
ENT36791
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Individuelt refleksjonsnotat og individuell timeliste, som vedlegg. Beskriv læringen og reflekter over hva du kunne ha gjort annerledes. (2 - 3 sider ex. vedlegg)
Eksamenskode: 
ENT36791
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
61 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
Gruppearbeid / oppgaver
29 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltagelse
Innlevering(er)
100 Time(r)
Arbeid med caset, prosess og avstemming underveis
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.