ENT 3679 Entrepreneurship in action

ENT 3679 Entrepreneurship in action

Kurskode: 
ENT 3679
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Nils-Otto Ørjasæter
Kursnavn på engelsk: 
Entrepreneurship in action
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse. Det legges opp til arbeid med virkelige case. Studentene oppfordres til å komme med forslag til egne forretningsidéer, men det er ikke betingelse for deltakelse. Det gis for øvrig ingen garantier at egne ideer blir tatt inn som case i det videre arbeidet. Forretningsideene og planene skal utvikles gjennom kurset frem til ferdig beslutningsdokument og eventuell selskapsregistrering. Det legges i denne sammenhengen vekt på prosessarbeid, presentasjoner og diskusjoner. Spesiell vekt legges det på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse, og kurset legger vekt på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift.

I løpet av kurset skal studentene forstå:

 • Betydningen av en forretningsplan
 • Prosessen med utvikling av en forretningsplan
 • Helheten i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Lede et tverrfaglig team i en prosess for utvikling av en forretningsplan
 • Innhente kritisk informasjon og kunne på basis av dette foreta relevante analyser
 • Foreta ”cash-flow” simuleringer og analyser av oppstartsbedrifter
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en ydmyk holdning til grundere og deres utfordringer
 • Studentene skal utvikle en realistisk holdning til de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé
 • Studentene skal utvikle en profesjonell holdning til den entreprenørielle prosessen
Kursets innhold
 • Forretningsplan
 • Etablering av en bedrift
 • Finansmodeller
 • Fysiske enheter i en bedrift fra produksjon til salg
 • Ledelse og planlegging av en bedrift
 • Presentasjon for omverdenen
Læreprosess og tidsbruk

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til reelle case og pensum. 

Det forutsettes at studentene er tilstede alle dager i Trykktank-prosessen og evalueringen. Videre skal studentene foreta presentasjoner i klassen. 

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Følgende elementer inngår i evalueringen:

 1. Skriftlig individuelt teoretisk notat (25%)
 2. Skriftlig forretningsplan i gruppe på max 5 studenter (50%)
 3. Skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe (25%)

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kurset gjennomføres intensivt i begynnelsen av semesteret. Studenter som skal kontinuere må melde seg på i begynnelsen av januar, for å bli med på "Trykktank" prosessen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT 3501 Oppstart av bedrifts, ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet og ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuelt teoretisk notat.
Eksamenskode: 
ENT36791
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Forretningsplan i gruppe på max 5 studenter.
Eksamenskode: 
ENT36791
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
25
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
30 Minutt(er)
Kommentar: 
Skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe .
Eksamenskode: 
ENT36791
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
61 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
Gruppearbeid / oppgaver
29 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltagelse i "Kick-off" og "Trykk Tank"
Innlevering(er)
100 Time(r)
Arbeid med forretningsplan "Trykk Tank"
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.