ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap

ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3670
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Peter Kalum Schou
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntil tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Kunnskapsmål

Studenten skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal forstå sammenhengen mellom studiets teori og forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser. Studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor fagområdet entreprenørskap i form av en skriftlig oppgave. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstilling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av prosessen med å skrive bacheloroppgave utvikle holdninger og ferdigheter tilknyttet det å skrive et selvstendig utredningsarbeid.

Kursets innhold

Oppgaven kan skrives innenfor alle fag- og bransjeområder relatert til studiet. Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Så sant ikke oppgaven skrives som en teoretisk oppgave, skal oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

- Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eventuelt andre relevante partnere)

- Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 selskaper innenfor et avgrenset område)

- Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 10 - 12 informanter)

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Arbeidet starter med 1 time individuell veiledning for hver studentgruppe.

Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Oppgaven vil bli bedømt med vekt på følgende kriterier i uprioritert rekkefølge: 

  • Problemdefinisjon og problemforståelse 
  • Faglig integrasjon  
  • Struktur og disposisjon 
  • Teorivalg og teorianvendelse 
  • Metodevalg og metodeanvendelse 
  • Presentasjon, tolkning og diskusjon av resultater 
  • Originalitet, kreativitet og selvstendighet i forslag til tiltak 
  • Bruk av kilder og referanser
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Oppgaven bygger på studiets faglige innhold.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ENT 36701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
265 Time(r)
Arbeid med oppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.