ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap


Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntill tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal forstå sammenhengen mellom studiets teori og forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser. Studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor fagområdet entreprenørskap i form av en skriftlig oppgave. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstiling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

Holdningsmål
Studentene skal i løpet av prosessen med å skrive bacheloroppgave utvikle holdninger og ferdigheter tilknyttet det å skrive et selvstendig utredningsarbeid.

Forkunnskaper
Oppgaven bygger på studiets faglige innhold.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget
Troye, Sigurd Villads, Kjell Grønhaug. 1993. Utredningsmetodikk : hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre. 3. utg. TANO


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Oppgaven kan skrives innenfor alle fag- og bransjeområder relatert til studiet. Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Så sant ikke oppgaven skrives som en teoretisk oppgave, skal oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.


Dataverktøy
For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte SPSS eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Uarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400

Oppgaven vil bli bedømt med vekt på følgende kritérier i uprioritert rekkefølge:
  • Problemdefinisjon og problemforståelse
  • Faglig integrasjon
  • Struktur og disposisjon
  • Teorivalg og teorianvendelse
  • Metodevalg og metodeanvendelse
  • Presentasjon, tolkning og diskusjon av resultater
  • Originalitet, kreativitet og selvstendighet i forslag til tiltak
  • Bruk av kilder og referanserEksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
ENT 36701 Bacheloroppgave i Entreprenørskap teller 100% for å oppnå karakter i ENT 3670, 15 studuepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon