EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III

EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III

Kurskode: 
EMS 3642
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Law III
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
EMS 3643
EMS 3644
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om rettslige reguleringer i forbindelse med utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kunnskapsmål

Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere III er at studentene skal få kjennskap til regler om ulike sammenslutninger og nødvendig kjennskap til rettsregler av særlig betydning for drift og omsetning av fast eiendom.

Kunnskapsmål:

Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

 • Studentene skal ha forståelse for selskapsrettslige regler av betydning for organisering av eiendomsmeglingsforetak.
 • Studentene skal ha kjennskap til relevante regler som regulerer arbeidsforhold i eiendomsmeglerbransjen.
 • Studentene skal ha forståelse for reglene om forskjellige former for pengefordringer, oppgjør av pengefordringer, samt foreldelse av pengefordringer.
 • Studentene skal videre ha forståelse for hvordan ulike kreditorer kan sikre sine krav i fast eiendom bl.a. gjennom pant og kausjon. Videre skal studentene ha forståelse for regler om tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom.
 • Studentene skal ha kjennskap til reglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Det kreves forståelse for regler om tvangssalg av boligeiendommer.
  • Studentene skal ha kjennskap til natur- og miljørettslige regler av betydning for omsetning av fast eiendom.
Ferdighetsmål

Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere III er at studentene skal ha kjennskap til rettsreglene om ulike eierformers kapital, organisasjon, adgang til overdragelse av andel samt organisasjonsmessige endringer.

 • Studentene skal kunne redegjøre for selskapsrettslige regler om organisering av eiendomsmeglingsforetak.
 • For å kunne være arbeidsgiver eller ansatt i eiendomsmeglingsforetak, skal studentene ha kjennskap til relevante regler om arbeidsforhold. Bl.a. fordi eiendomsmeglere må forstå oppgjør, skal studentene ha forståelse for utvalgte pengekravsrettslige spørsmål, samt forskjellige regler om sikkerhet og sikkerhetsstillelse i forbindelse med eiendomsfinansiering og inndrivelse av krav, herunder konkurs.
  • Med bakgrunn i studiets øvrige fag, skal studentene kunne utforme kontrakter som brukes i forbindelse med eiendomsmegling.
Holdningsmål

For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha etisk refleksjon og holdning samt solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset.

Kursets innhold

1. Sammenslutningers rett
Rettsreglene om ulike eierformers kapital, organisasjon, adgang til overdragelse av andel samt organisasjonsmessige endringer.

2. Arbeidsrett
Rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold.

3. Pengekravsrett
Pengekravenes innhold, enkle fordringer, gjeldsbrev, omsetningsgjeldsbrev, oppgjør av pengekrav, foreldelse, kausjon

4. Sikkerhetsrett
Etablering av panterett, rettsvernsregler, m.m.

5. Tinglysningsrett
Tinglysningslovgivningen, herunder forskrift om tinglysning.
Gjennomgang av praktisk gjennomføring av tinglysningen, med sikte på den delen av studiet som tar for seg den praktiske eiendomsmeglingen.

6. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs
Rettsreglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, herunder regler om fast eiendomsstilling ved tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs.

7. Natur- og miljørett
Hovedpunkter i rettsreguleringen om vern av natur og miljø.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med to undervisningskurs: 

 • EMS 3643 Jus for eiendomsmeglere III, 1. semester - høst 
 • EMS 3644 Jus for eiendomsmeglere III, 2. semester - vår 

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollkviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling, JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett eller JUR 3431 Markedsrett og etikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS36421
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
69 Time(r)
Annet i klasserom
16 Time(r)
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.