ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill


Kursansvarlig
Ragnvald Sannes

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hvordan lager man en digital tjeneste som lykkes? Hvordan utnytte data fra dingser som er tilkoblet nettet? Hvordan skape nye og effektive virksomheter? Disse og lignende spørsmål er temaer i dette kurset, som vi vil nærme oss med en praktisk og konkret tilnærming.

Digitalisering skjer når virksomheter tar i bruk digitale teknologi på en helhetlig og integrert måte, både internt og eksternt. Den digitale bedriften har gjerne strømlinjeformet alle sine arbeidsprosesser, utnytter digital teknologi til å skape en helhetlig og friksjonsfri kundeopplevelse, og tenker på hvordan forretningsmodellen kan endres. For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig å ha fokus på de tekniske løsningene, man må også endre organisasjon, ledelsesmekanismer og utvikle ny kompetanse.

I kurset vil vi starte med å se på noen eksempler på digitale tjenester og virksomheter for å se hva de gjør som er nytt og annerledes. Det vil gi grunnlag for å forstå hvorfor noen får det til, og andre ikke. Deretter ser vi noen enkle men effektive verktøy og metoder for utvikling og design av digitale tjenester. Avslutningsvis i kurset ser vi på den teknologiske utviklingen og hvordan det kan hjelpe oss til å være forberedt på det som kommer.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Forstå begrepet digitalisering
 • Ha kunnskap om hvordan digitalisering kan utvikle operative prosesser, kundeopplevelser og forretningsmodellen
 • Ha kjennskap til prosesser, metoder og verktøy for utvikling av digitale løsninger
 • Ha kunnskap om organisatoriske og ledelsesmessige mekanismer som understøtter digitaliseringen av en virksomhet
 • Ha forståelse for hvordan teknologier utvikles over tid

Ferdighetsmål
 • Kunne analysere digitale løsninger og identifisere grunnleggende egenskaper
 • Kunne identifisere nye digitaliseringstiltak i en virksomhet
 • Kunne bruke enkle og brukervennlige verktøy for prototyping av digitale løsninger

Holdningsmål
Den teknologiske utviklingen skaper mange muligheter for nye anvendelser. I kurset vil vi skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningskontekst, og hva som er ønskelig mht. etikk og samfunnsutvikling.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon. 2016. Management information systems : managing the digital firm. 14th ed., Global ed. Pearson Education. Kap. 1-12. Oversiktsbok på teknologi, mange kapitler skal leses for oversikt, noen mer i dybden.
Westerman, George, Bonnet, Didier, McAfee, Andrew. 2014. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press


Annet:
Reading package of selected papers and reports


Anbefalt litteratur
Bøker:
Arthur, W. Brian. 2009. The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves. Free Press
Brynjolfsson, E., Andrew McAfee. 2014. The second machine age : work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. Norton
Ries, Eric. 2011. The Lean Startup: How Constant Innovation to Creates Radically Successful Businesses. Portfolio Penguin


Emneoversikt
Kurset vil omfatte følgende temaer:
 • Digitalisering, digitale tjenester og digitale forretningsmodeller
 • Hva er en god digitale tjeneste?
 • Hvordan designe en digital tjeneste?
 • Prototyper og "Minimum Viable Product"
 • Teknologiutvikling og teknologiforståelse

Dataverktøy
Vi vil bruke enkle verktøy, tilgjengelig via nettleser og/eller apper, underveis i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset omfatter 45 timer i undervisningsrom med diskusjonsbasert undervisning, arbeidsseminarer og gruppeoppgaver.

Aktivtet
Timer
Klasseromsaktiviteter
45
Forberedelser til klasseromsesjoner
45
Arbeid med Prosjektoppgave; gruppeprosjekt
110
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Prosjektoppgave i grupper på 2-3 studenter. Oppgaven er et prosjektarbeid som pågår hele semesteret og som integrerer de ulike delene av kurset i et samlet arbeid. Innlevering ca. to uker etter siste undervisningsdag.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37801 - Prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren i kurset ELE 3731, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon