ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft

ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft

Kurskode: 
ELE 3742
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Nygaard
Kursnavn på engelsk: 
Market, Crises and Sustainability
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Marked, kriser og bærekraft tar utgangspunkt i økonomifagets historie. Innføringen i de viktigste økonomene og deres teorier deles inn i tre deler: marked, kriser og bærekraft. I den første delen om hvordan markeder fungerer studerer vi grunnlaget for en fungerende markedsøkonomi, hvordan økonomiske aktører opptrer og hva statens rolle kan og bør være. Her tar vi utgangspunkt i Adam Smith og de klassiske økonomene, og viser relevansen fram til i dag og moderne økonomisk teori. I den andre delen om økonomiske kriser diskuterer vi årsaker til, forløp og konsekvenser av økonomiske kriser. Er det for eksempel krig og pandemier som forårsaker kriser, eller er det det kapitalistiske systemet i seg selv? I den tredje og siste delen tar vi for oss økonomiske teorier om hvordan skape en bærekraftig økonomi. Kan vi stole på at markedskreftene ordner opp, eller må vi som forbrukere dyttes i bærekraftig retning, eller trenger vi at staten griper inn med påbud og forbud?

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha:

 • Etablert kunnskap om hva som er de grunnleggende mekanismene i en markedsøkonomi, slik Smith og andre økonomer har beskrevet dette.
 • Opparbeidet forståelse for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for økonomers modeller
 • Tilegnet seg kjennskap til konsekvensene av ulik organisering av produksjons- og konsumsiden, samt andre faktorer som ny teknologi, for hvordan markedene vil fungere.
 • Opparbeidet kunnskap om ulike syn på myndighetenes rolle i en markedsøkonomi, særlig med tanke på å håndtere kriser og det å møte dagens ressurs- og miljøutfordringer på en best mulig måte.
 • Kjennskap til ulike økonomiske teorier om hvordan bærekraftig økonomi kan skapes
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • bedømme og drøfte markedsøkonomiens sterke og svake sider sett ut fra ulike interesser i samfunnet.
 • drøfte dagens økonomiske problemer og vurdere forslag til hvordan disse kan løses i lys av økonomisk teori.
 • innhente relevant informasjon for å analysere komplekse problemstillinger, sette opp, skrive og gjennomføre en akademisk oppgave
Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • utvikle bevissthet om betydningen av økonomiske institusjoner, økonomisk organisering og økonomisk atferd for samfunn, bedriftene og den enkelte i samfunnet.
 • reflektere over hva som er konsekvensene for samfunnet, næringslivet og individene av ulike former for økonomisk organisering og menneskelig atferd i markedene ved hjelp og støtte av teori og praktisk kunnskap
Kursets innhold

Kurset er bygd opp rundt tre innleveringsoppgaver: en om marked, en om kriser og en om bærekraft. Selv om oppgavene er tematiske, så følger de også en bestemt kronologi hvor markedsoppgaven fokuserer mest på de klassiske økonomene, mens kriseoppgaven har et tyngdepunkt rundt John Maynard Keynes og oppgjøret hans med nyklassikernes kriseforståelse, og bærekraftsoppgaven fokuserer mest på nyere økonomisk teori om hva som fører til en bærekraftig økonomi som ikke ødelegger planeten. I løpet av kursperioden vil du kunne møte noen av disse økonomene:

 1. Adam Smiths teori om den usynlige hånd og det frie marked.
 2. David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, frihandel, proteksjonisme og økonomisk utvikling.
 3. Leon Walras, Carl Menger, Stanley Jevons, Alfred Marshall og Vilfredo Pareto. Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse
 4. Thorstein Veblen og John K Galbraith. Kritikken av den nyklassiske teorien
 5. Joan Robinson og teorien om ufullkommen konkurranse
 6. John Maynard Keynes' teori om kriser og arbeidsledighet. Paul Krugman og nykeynesianismen.
 7. Karl Marx og Joseph Schumpeters syn på hvorfor kriser oppstår.
 8. Alfred Pigou, Ronald Coase, William Nordhaus, de senere miljøøkonomene og økologiske økonomer.
 9. Friedrich Hayek, Milton Friedman og nyliberalismen
 10. Joseph Stiglitz og Georg Akerlof. Konsekvensen av mangel på informasjon i markedene.
 11. Robert Shiller og Hyman Minky. Om årsaken til finanskrisen i 2008.
 12. Daniel Kahneman: Begrenset rasjonalitet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger (synkrone aktiviteter), asynkrone aktiviteter på itslearning, og tilbakemeldinger eller veiledning på skriftlige innleveringsoppgaver. Undervisningsopplegg på Itslearning blir tilrettelagt med digitale læringsressurser på tvers av alle BI Campuser. 

Karakter i kurset er basert på mappeevaluering. Studentene skal på Itslearning utvikle et systematisk sett av oppgaver som viser innsats, prosess, fremdrift, og refleksjon. Arbeidene i den elektroniske mappen gjennom semestret danner grunnlag for innleveringen av den endelige eksamensoppgaven i slutten av semesteret. Mappeinnleveringen kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37422
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
16 Time(r)
2 timer forelesning 8 ganger i semesteret. Forelesning holdes annenhver uke.
Forberedelse til undervisning
16 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
73 Time(r)
Innlevering(er)
93 Time(r)
Mappeinnlevering
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
2 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.