ELE 3742 Marked, kriser og miljø

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3742 Marked, kriser og miljø


Kursansvarlig
Atle Andreassen Raa

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar opp markedsøkonomi som økonomisk system og ser på hva som er styrker og utfordringer med dette. Utgangspunktet er Adam Smiths syn, slik han la det fram i sitt banebrytende verk Nasjonenes Velstand fra 1776. Deretter blir tankene om dette fra kjente økonomer helt fram til i dag presentert, både sterke tilhengere av markedsøkonomi og de som har vært mer kritiske.
Det gjennomgripende tema er markedsøkonomiens muligheter og problemer knyttet til næringslivets, statens og det enkelte individs rolle og atferd i samfunnet. Moderne økonomisk teori som også vurderer markedets funksjoner ut fra aktørenes tilgang på informasjon og psykologiske faktorer blir også trukket inn. Markedsøkonomiens globale og nasjonale utfordringer i dag, for eksempel kriser, miljø- og ressursutfordringer og inntektsfordeling vil bli drøftet i lys av de ideene som gjennomgås i kurset.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter kurset skal studentene ha:

 • Etablert kunnskap om hva som er de grunnleggende mekanismene i en markedsøkonomi, slik Smith beskrev dette.
 • Opparbeidet forståelse for hvilke forutsetninger som lå bak Smiths modell
 • Tilegnet seg kjennskap til konsekvensene av ulik organisering av produksjons- og konsumsiden for hvordan markedene vil fungere.
 • Tilegnet seg kjennskap til hvilke faktorer som kan påvirke en markedsøkonomi over tid, spesielt effekten av ny teknologi og andre endringer i produksjonsbetingelser, samt i inntektsforhold og konsumvaner.
 • Opparbeidet kunnskap om ulike syn på myndighetenes rolle i en markedsøkonomi, for eksempel det å møte dagens ressurs- og miljøutfordringer på en best mulig måte.
 • Etablert kjennskap til den rolle informasjon og kommunikasjon har for markedsøkonomien, herunder effekten av assymetrisk informasjon i markedene.
 • Etablert kjennskap til hvilke forutsetninger om atferd ligger bak handlinger i markedene, herunder full og begrenset rasjonalitet og den rolle økonomiske og sosiale insentiver kan spille.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Være i stand til å bedømme og drøfte markedsøkonomiens sterke og svake sider sett ut fra ulike interesser i samfunnet.
 • Kunne drøfte dagens økonomiske problemer og vurdere forslag til hvordan disse kan løses i lys av økonomisk teori.

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle bevissthet om betydningen av økonomiske institusjoner, økonomisk organisering og økonomisk atferd for samfunn, bedriftene og den enkelte i samfunnet.
 • Studentene skal utvikle evnen til ved hjelp av teori og praktisk kunnskap i kombinasjon å reflektere over hva som er konsekvensene for samfunnet, næringslivet og individene av ulike former for økonomisk organisering og menneskelig atferd i markedene.

Forkunnskaper
Ingen spesielle

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Pressman, Steven. 2014. Fifty major economists. 3rd ed. Routledge

Artikkelsamling:
Atle Raa. 2012. Artikkelsamling til Marked, kriser og miljø. Handelshøyskolen BI. (Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen vil bli publisert på Its learning - og kan lastes ned elektronisk)

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Adam Smiths teori om den usynlige hånd og det frie marked.
 2. David Ricardo, frihandel, komparative fortrinn og proteksjonisme
 3. Alfred Marshall, Leon Walras og Vilfredo Pareto. Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse
 4. Thorstein Veblen og John K Galbraith. Kritikken av den nyklassiske teorien
 5. Joan Robinson og teorien om ufullkommen konkurranse
 6. John Maynard Keynes' teori om kriser og arbeidsledighet. Paul Krugman og nykeynesianismen.
 7. Karl Marx og Joseph Schumpeters syn på hvorfor kriser oppstår.
 8. Alfred Pigou og de senere miljøøkonomene.
 9. Friedrich Hayek, Milton Friedman og de markedsvennlige økonomene i etterkrigstiden
 10. Joseph Stiglitz og Georg Akerlof. Konsekvensen av mangel på informasjon i markedene.
 11. Robert Shiller og Hyman Minky. Om årsaken til finanskrisen i 2008.
 12. Daniel Kahneman: Begrenset rasjonalitet

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon 2 samlinger á 6 timer, gruppeoppgaver, samt veiledning. I tillegg til dette vil det være et undervisningsopplegg på Itslearning hvor det vil bli tilrettelagt elektroniske læringsressurser på tvers av alle BI Campuser.

Studentene skal i løpet av kurset jobbe med praktisk/empirisk problemstillinger og analysere disse ved hjelp av teorier og modeller fra pensum. Det legges opp til nettbaserte aktiviteter og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring vil undervisningen baseres på elektroniske mapper og deltakelse i kurset. Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på samlinger
12
Forberedelse til forelesning / lese litteraturen
75
Selvstudium og gruppeoppgaver
75
Mappeinnlevering
38
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Karakter i kurset er basert på mappeevaluering. Studentene skal på Itslearning utvikle en systematisk sett av oppgaver som viser innsats, prosess, fremdrift, og refleksjon. Arbeidene i den elektroniske mappen skal i slutten av semesteret skrives ut og leveres for sensur. Den endelige innleveringen skal bestå av følgende elementer:

  Deloppgave I
  Deloppgave II
  Deloppgave III

  Mappeinnleveringen kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maks 25 sider.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37422 - Mappeevaluering som teller 100 % for å oppnå karakter i ELE 3742 Marked, kriser og miljø - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tilatt.

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Kontinuasjon for ELE 37421- Individuell skriftlig eksamen, 100 % tilbys siste gang høsten 2016.


  Tilleggsinformasjon