ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi

ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi

Kurskode: 
ELE 3729
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Synnestvedt
Kursnavn på engelsk: 
Applied Microeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved mikroøkonomisk teori. Studentene skal utvikle forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep, herunder direkte og indirekte reguleringer, påvirker aktørene i det økonomiske liv. Studentene skal få innsikt i formålet med, og elementene i, nyttekostnadsanalyser og utvikle en forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. Videre skal studentene kunne foreslå tiltak, der slike fenomener eksisterer, som gir en bedre ressursallokering. Studentene skal kunne forklare de ulike stegene i en nyttekostnadsanalyse samt kunne diskutere fordeler og ulemper knyttet til konkrete privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Studentene skal også kunne redegjøre for hva som menes med komparative fortrinn.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne være i stand til å avgjøre hvilken mikroteoretisk innfallsvinkel som er mest relevant for å belyse en konkret problemstilling. Videre skal studentene være i stand til å ananalysere en problemstilling ved hjelp av både grafiske og matematiske presentasjoner.

Holdningsmål

Studenetene skal utvikle en kritisk sans til uttalelser relatert til samfunnets ressursallokering og kunne vurdere en samfunnsøkonomisk problemstilling ut fra ulike individers/gruppers interesser.

Kursets innhold
 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Innteksulikheter
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Finanskrisen
 • Privatisering og konkurranseutsetting
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bestå av en kombinasjon av plenumsforelesninger og oppgaveløsning.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

SØK 3520 Mikroøkonomi eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37291
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
55 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.