ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi


Kursansvarlig
Terje Synnestvedt

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved mikroøkonomisk teori. Studentene skal utvikle forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep, herunder direkte og indirekte reguleringer, påvirker aktørene i det økonomiske liv. Studentene skal få innsikt i formålet med, og elementene i, nyttekostnadsanalyser og utvikle en forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål.

  Kunnskapsmål
  Etter gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. Videre skal studentene kunne foreslå tiltak, der slike fenomener eksisterer, som gir en bedre ressursallokering. Studentene skal kunne forklare de ulike stegene i en nyttekostnadsanalyse samt kunne diskutere fordeler og ulemper knyttet til konkrete privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Studentene skal også kunne redegjøre for hva som menes med komparative fortrinn.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal kunne være i stand til å avgjøre hvilken mikroteoretisk innfallsvinkel som er mest relevant for å belyse en konkret problemstilling. Videre skal studentene være i stand til å ananalysere en problemstilling ved hjelp av både grafiske og matematiske presentasjoner.

  Holdningsmål
  Studenetene skal utvikle en kritisk sans til uttalelser relatert til samfunnets ressursallokering og kunne vurdere en samfunnsøkonomisk problemstilling ut fra ulike individers/gruppers interesser.

  Forkunnskaper
  SØK 3520 Mikroøkonomi eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Grønn, Erik. 2016. Anvendt mikroøkonomi. 3. utg. Cappelen akademisk. Utvalgte deler

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Effektivitetskriterier
  • Avgifter og subsidier
  • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
  • Offentlig sektor, noen fakta
  • Styringssvikt
  • Skatteøkonomi
  • Nyttekostnadsanalyse
  • Miljøøkonomi
  • Næringsøkonomi
  • Internasjonal handel
  • Privatisering og konkurranseutsetting

  Dataverktøy
  Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset vil bestå av en kombinasjon av plenumsforelesninger og oppgaveløsning.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Forelesninger
  36
  Oppgavegjennomgang i plenum
  6
  Lese pensum og forberede til forlesning
  100
  Oppgaveløsing
  55
  Eksamen
  3
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 3-timers individuell, skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37291 - skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3729, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon