ELE 3719 Matematikk valgfag

ELE 3719 Matematikk valgfag

Kurskode: 
ELE 3719
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Runar Ile
Emnenavn på engelsk: 
Mathematics elective
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

Kunnskapsmål

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:

 • Kjenne til viktige begreper innen lineær algebra og vektorregning, som matriser, vektorer og kvadratiske former, og vite hvordan disse kan brukes i optimering og multivariat statistikk.
 • Forstå sannsynlighetsmodeller fra en matematisk synsvinkel.
 • Kjenne begrepet differensiallikning og vite hvordan differensiallikninger kan brukes til modellering.
 • Forstå grunnlaget for variasjonsregning og optimal kontrollteori og vite hvordan denne teorien kan brukes i samfunnsøkonomi.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

 • Beherske regning med matriser, vektorer og determinanter, kunne finne egenverdier og egenvektorer, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å regne med sannsynligheter og sannsynlighetsmodeller i en eller flere variabler, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte typer differensiallikninger med og uten initialbetingelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte optimeringsproblemer.
Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning, og innsett verdien av å arbeide nøyaktig og systematisk.

Kursets innhold
 • Lineær algebra og vektorregning
 • Sannsynlighetsteori
 • Differensiallikninger
 • Optimal kontrollteori
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 45 timer. Det blir utarbeidet arbeidsprogrammer med oppgaver som studenten skal løse. Noen av oppgavene vil i etterkant bli gjennomgått i forelesningene. 

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene og øke læringsutbyttet når oppgavene gjennomgås.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på MET 1180 Matematikk, eller MET 2910 Matematikk for økonomer.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.