ELE 3719 Matematikk valgfag

ELE 3719 Matematikk valgfag

Kurskode: 
ELE 3719
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Runar Ile
Kursnavn på engelsk: 
Mathematics elective
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

OBS!
På grunn av Corona-situasjonen har Handelshøyskolen BI bestemt at eksamen i dette kurset skal endres våren 2021. Kurset i vår vil bli evaluert med en hjemmeeksamen som teller 100%. Dette vil bli vurdert som bestått / ikke bestått. Ingen får bokstavkarakter.

Alle studenter som har meldt seg til eksamen på dette kurset våren 2021 vil bli registrert for dette nye kurset og eksamenskoden. Dette gjelder også kontinuasjonsstudenter. 

Endringen innebærer at kurset får ny kurs- og eksamenskode. Følg lenken til kursbeskrivelsen ELE 0719 Matematikk valgfag som vil gjelde våren 2021.

Kunnskapsmål

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:

 • Kjenne til viktige begreper innen lineær algebra og vektorregning, som matriser, vektorer og kvadratiske former, og vite hvordan disse kan brukes i optimering og multivariat statistikk.
 • Forstå sannsynlighetsmodeller fra en matematisk synsvinkel.
 • Kjenne begrepet differensiallikning og vite hvordan differensiallikninger kan brukes til modellering.
 • Forstå grunnlaget for variasjonsregning og optimal kontrollteori og vite hvordan denne teorien kan brukes i samfunnsøkonomi.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

 • Beherske regning med matriser, vektorer og determinanter, kunne finne egenverdier og egenvektorer, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å regne med sannsynligheter og sannsynlighetsmodeller i en eller flere variabler, og kunne bruke dette i anvendelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte typer differensiallikninger med og uten initialbetingelser.
 • Være i stand til å løse utvalgte optimeringsproblemer.
Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning, og innsett verdien av å arbeide nøyaktig og systematisk.

Kursets innhold
 • Lineær algebra og vektorregning
 • Sannsynlighetsteori
 • Differensiallikninger
 • Optimal kontrollteori
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 45 timer. Det blir utarbeidet arbeidsprogrammer med oppgaver som studenten skal løse. Noen av oppgavene vil i etterkant bli gjennomgått i forelesningene. 

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene og øke læringsutbyttet når oppgavene gjennomgås.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kurset har våren 2020 ny pensumbok, men det er mulig å ta eksamen (kontinuasjon) våren 2020  med pensum som ble brukt våren 2019. Det er ingen ytterligere endringer i kurset enn ny pensumbok.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på MET 1180 Matematikk, eller MET 2910 Matematikk for økonomer.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37191
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.