ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

Kurskode: 
ELE 3704
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jul Fredrik Kaltenborn
Johan Boucht
Kursnavn på engelsk: 
Criminal Law and Financial Crime
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Kunnskapsmål

Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal ha ferdighet til å analysere om relevante straffbarhetsvilkår er oppfylt for de viktigste typene av straffebud i kategorien økonomisk kriminalitet etter gjeldende norsk rett.

Generell kompetanse

Studentene skal bli bevisst på samfunnsøkonomiske og etiske sider ved økonomisk kriminalitet.

Kursets innhold
 • Intro til økonomisk kriminalitet som fenomen

 • Alminnelig strafferett

 • Straffansvar for selskaper

 • Straffeutmåling

 • Inndragning

 • Tyveri og underslag

 • Bedragerier

 • Heleri og hvitvasking, inkl. det preventive sporet

 • Innsidehandel og markedsmanipulasjon

 • Korrupsjon og økonomisk utroskap

 • Arbeidslivskriminalitet (skatte- og avgiftskriminalitet, regnskaps- og bokføringsovertredelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, konkurskriminalitet)

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over 28 timer, fordelt på de ulike emnene i pensum og 17 timer seminarundervisning. Nærmere opplysninger om denne fordelingen vil fremgå av undervisningsplanen. Bare de mest sentrale områder innenfor hvert deltema gjennomgås i plenum. 

Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene jobbe med oppgaver innenfor hvert deltema under seminariene. Studentene må innarbeide lovsamling mv.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus, JUR 3430 Markedsrett eller FIN 3502 Verdipapirrett evt. tilsvarende forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37041
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Forelesninger
Undervisning
17 Time(r)
Seminarundervisning
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.