ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

Kurskode: 
ELE 3704
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Roy Kristen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Criminal Law and Financial Crime
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Kunnskapsmål

Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne foreta en sammenfatning (subsumsjon) og analysere om straffbarhetsvilkår og skyldkrav er oppfylt.

Generell kompetanse

Studentene skal bli bevisst på samfunnsøkonomiske og etiske sider ved økonomisk kriminalitet.

Kursets innhold
  • Generell strafferett og straffeprosess
  • Straffansvar for personer og selskaper
  • Inndragning
  • Korrupsjon og økonomisk utroskap
  • Bedragerier
  • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
  • Konkurskriminalitet
  • Skatte- og avgiftsunndragelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emnene i pensum. Nærmere opplysninger om denne fordelingen vil fremgå av forelesningsplanen. Bare de mest sentrale områder innenfor hvert deltema gjennomgås i plenum.  

Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene jobbe med mindre case/kontrolloppgaver innenfor hvert deltema. Disse blir gjennomgått i plenum. Studentene må innarbeide lovsamling mv.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus, JUR 3430 Markedsrett eller FIN 3502 Verdipapirrett evt. tilsvarende forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37041
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.