ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift

ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift

Kurskode: 
ELE 3667
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kursnavn på engelsk: 
Internship in Your Own Start-Up Company
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med kurset er å gi studentene mulighet til å kombinere arbeid med å skalere en egen oppstartsbedrift, med veiledning fram mot en akademisk oppgave med selvvalgt pensum mot slutten av semesteret. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i egen bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig øver vi i dette kurset på aktiv anvendelse av refleksjon og læring på en systematisk måte. Studentene blir dermed mer bevisst egne handlinger og mønstre samt at dialogen med de andre studentene i kurset øker læringsutbyttet for den enkelte.

Vi setter krav til at bedriften er registrert og vurderer hver enkelt søknad individuelt.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til egen virksomhet, bransje og kontekst
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i egen virksomhet
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen
Ferdighetsmål
 • Kunne anvende vekstmetodikken til MIT REAP, Bill Aulet
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan i egen virksomhet
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen
Generell kompetanse
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson
Kursets innhold
 • Internshipfasene tilpasset egen virksomhet
 • Læringskontrakt og arbeidsplan med deg selv
 • Om bedrifter og virksomheter, arbeidsoppgavene
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I egen bedrift: 240 timer 

Arbeidsoppgavene defineres og settes opp i oppstarten, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektoppgaven. Gjennomføres i løpet av semesteret, i form av to dagers arbeid (à 8 timer) pr. uke fra semesterstart og til etter siste samling. Arbeidet skal utføres innenfor en ramme på 15 uker fra semesterstart. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring. 

På skole: 160 timer 

 • Kick-off med interns og kursteamet 
 • 6-8 obligatoriske studentsamlinger og 1 prosjektoppgaveveiledning. 
 • It's learning-innleveringer/formasjon. 
 • Litteratursøk og skriving av prosjektoppgave (individuell). 
 • Forberede muntlig presentasjon.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det er maks 60 plasser på kurset.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Søkeren må ha registrert et eget foretak i foretaksregisteret og gjerne ha omsetning i dette. kandidater med en idé, eller ønske om å starte virksomhet vil ikke kunne søke. Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknadsgrunnlag; søknad, motivasjonsbrev og CV. Motivasjonsbrevet skal gi en faglig begrunnelse for relevans av arbeidsoppgaver og forventede mål. 

Kurset tilbys bare på norsk. Studentene må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave utleveres ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt. Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste til minimum 350 siders pensum.

Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, og det anbefales å velge litteratur fra avlagte kurs. Det valgte pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges besvarelsen.
Eksamenskode: 
ELE 36672
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Muntlig aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
20 Minutt(er)
Eksamenskode: 
ELE 36673
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Kursopplegget har 4 samlinger a 6 timer. De seks timene er fordelt på tre timer med gruppe og veileder, og tre timer forelesning.
Bedriftsbesøk og/eller studietur
240 Time(r)
Student har 240 i bedrift.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
136 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.