DIG 3520 Digital makt og avmakt

DIG 3520 Digital makt og avmakt

Kurskode: 
DIG 3520
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Power and Persuasion in digital society
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Med sosiale medier har forbrukerne fått egne kanaler til å kommunisere, engasjere seg, og til å danne aksjonsgrupper for å få gjennom sin egen mening, vilje og ønsker. Mange vil hevde at digitalisering er grunnleggende demokratiserende fordi vi nå har større mulighet til å kommunisere og engasjere oss. Samtidig speiler, eller forsterker, gamle maktstrukturene seg i sosiale medier. De etablerte elitene ser ut til å forbli mektige.

På kort tid har globale internettgiganter som Google, Facebook, Amazon, Apple og Microsoft fått stor makt over nettet.  «Big Tech» legger grunnleggende premisser i medieøkonomien og utfordrer politisk styring, både i forhold til skattlegging og persondata (GDPR).  

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha opparbeidet bred kunnskap om:

 • Hvordan digitalisering av kommunikasjonsfeltet har ført til maktforskyvninger
 • Ulike teoretiske perspektiver på maktbegrepet
 • Hvordan forbrukere og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • Nettverksbygging og den politiske økonomien i delingsplattformer
 • Relevante teorier som belyser kommunikasjons- og mediemakt
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne: 

 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til virksomheters bruk av digital kommunikasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • være i stand til å gjennomføre enkle analyser av hvordan algoritmer fungerer og hvordan de kan måle makt og påvirkning i digitale kanaler
Generell kompetanse

Kurset tar sikte på å utfordre studentenes evne til refleksjon, argumentasjon og dybdeforståelse av sentrale elementer og teorier relatert til makt, medier, økonomi, demokrati og politikk. De skal derfor opparbeide seg:

 • Forståelse av hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • Kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen digital kommunikasjon
Kursets innhold

Kurset er tredelt, der hver del avsluttes med et arbeid som leveres til bedømming og som teller i karaktersammendraget.

 1. Forbrukermakt og individuell makt: anbefalingssystemer, influencere , mobilisering, communities, regler og personvern, ytringsfrihet og ytringsetikk, idelogier og politiske agendaer
 2. Mediemakt: , Maktstrukturer på økosystem-, makro-, meso- og mikronivå, forretningsetikk og samfunnsansvar, regulering og lover, monopoldannelse, oppmerksomhetsøkonomi
 3. Online media bias: ekkokamre, søkemotorer, filterbobler, algoritmemakt og algoritmestrukturer, bruk og misbruk av Big Data, overvåkning, digitale skillelinjer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer undervisning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
4 Uke(r)
Kommentar: 
Innlevering i slutten av september
Eksamenskode: 
DIG 35201
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
8 Uke(r)
Kommentar: 
Innlevering i slutten av oktober
Eksamenskode: 
DIG 35201
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Gjennomføres i slutten av semesteret
Eksamenskode: 
DIG 35201
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Eksamen
74 Time(r)
Inkludert alle tre eksamensdelene
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.