BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse

BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse

Kurskode: 
BTH 9503
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Advanced Managerial Accounting and Real Investment Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Deltakerne skal analysere en reell problemstilling, av eller i en reell virksomhet, og komme med et forslag til beslutning. Bacheloroppgaven i økonomistyring og investeringsanalyse kan oppfattes som en utredning hvor de økonomiske modellene er velkjente og hvor arbeidet i all vesentlighet består i å:

 • anvende modellene korrekt
 • samle og analysere opplysninger for å kunne benytte så korrekte data som mulig
 • drøfte de tallstørrelser modellene gir i lys av modellenes iboende svakheter og andre relevante beslutningsfaktorer som eventuelt ikke er tatt hensyn til
 • komme med forslag til beslutning og drøfte veien videre.

Eksempler på relevante problemstillinger er:

 • Gjennomfør en kostnadsanalyse knyttet til en aktivitet, aktivitetskjede, avdeling, produkt/tjeneste, kunde/klient eller et annet relevant kostnadsobjekt i den hensikt å gi en anbefaling i tilknytning til:
 • Kostnadseffektivisering
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Konkurranseutsetting

Gjennomføre en analyse av en realinvestering ved hjelp av en flerperiodisk modell. Eksempler på relevante problemstillinger vil være:

 • Utvidelses- eller nedbyggingsbeslutninger
 • Konkurranseutsettingsbeslutninger
 • Effektivitetsbeslutninger

Gjennomfør en verdivurdering av en virksomhet, eller deler av denne, eksempelvis i forbindelse med:

 • Salg
 • Børsnotering
 • Generasjonsskifte
Kunnskapsmål

Etter endt kursprogram skal studentene ha:

 • opparbeidet kunnskap innen oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler.
 • opparbeidet enkel kunnskap om vitenskapsteori
 • opparbeidet kunnskap om hvordan man definerer et forskningsproblem, gjennomfører litteraturstudier, utvikler forskningsspørsmål/hypoteser, avveier forskningsdesign, kvalitative og kvantitative metoder.
 • opparbeidet dybdekunnskap om valgte metoder og teknikker for innsamling av kvalitative og/eller kvantitative data
 • opparbeidet kunnskap om sammenhengene mellom formål, problemstilling, datakvalitet, metode, analyse og anbefaling til beslutning. Studentene skal innse at den sluttlige anbefaling er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, og at alt kommer an på.
Ferdighetsmål

Etter endt kursprogram skal studentene ha tilegnet seg:

 • ferdigheter i å gjennomføre alle elementer i en forskningsprosess, herunder definere forskningsproblemet, velge forskningsdesign, avveie metode alternativer og gjennomføre de valgte alternativer
 • ferdigheter i å søke, samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon om en problemstilling (presentere og diskutere resultatene)
 • ferdigheter i skriftlig å kunne redegjøre for og diskutere informasjon, problemer og løsninger i dialog med ulike grupper (skrive en rapport som henvender seg til både spesialister og ikke-spesialister)
 • ferdigheter i å arbeide med et prosjekt, både individuelt og som medlem av en gruppe, så vel som å vise ferdigheter i prosjektledelse
 • ferdigheter i å anvende teknikker i dataanalyse som er relevante for oppgaven
Generell kompetanse

Etter endt kursprogram skal studentene ha:

 • opparbeidet seg evne til å gjøre vurderinger med hensyn til relevante samfunnsmessige, vitenskapelige og etiske aspekter i arbeidet
 • utviklet seg evne til læring gjennom å identifisere behov for ytterligere kunnskaper, samt å utvikle sin kompetanse i et fordypningsområde
 • innsett at optimering av en part i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken rettferdighet eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner. Studentene skal forstå betydningen av å evne å stille opp relevante alternativers ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse, og trekke konklusjoner. Studentene skal videre innse at selv om måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, så er det viktig å forsøke å komme frem til objektive mål.
Kursets innhold

Studentene skal løse en reell problemstilling innenfor ett av de emneområder som vil fremgå av oppgaveteksten. Studentene har selv ansvar for å finne en aktuell virksomhet for å få løst oppgaven.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for å arbeide med bacheloroppgaven. Av den grunn forutsetter vellykket utbytte av veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Krav til arbeidsprosess
Kravene er å oppfatte som obligatoriske.

 • Innlevering av problemdefinisjon innen 1. februar
 • Deltakelse på temakomponentene
 • Deltakelse på gruppekomponentene, minst to individuelle veiledninger per gruppe
 • Loggføring av arbeidsinnsatsen med Bacheloroppgaven gjennom hele prosessen frem til innlevering.  Dokumentasjon om fremdriften i arbeidet oversendes veileder (itslearning.bi.no) to ganger i løpet av vårsemesteret, i uke 11 og uke 18.

Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha forkunnskaper i matematikk, investerings- og finansieringsteori, bedriftsøkonomisk analyse og mikroøkonomi fra studier på høyskole- eller universitetsnivå.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH95031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Seminargrupper
28 Time(r)
3 forelesninger/seminarer à 8 timer + 1 seminar à 4 timer
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Fremføringer i plenum av bacheloroppgavearbeidet så langt
Innlevering(er)
80 Time(r)
Vise progresjon i utviklingen av bacheloroppgaven til hver veiledning
Gruppearbeid / oppgaver
247 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.