BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse


Kursansvarlig
Espen Skaldehaug

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Deltakerne skal analysere en reell problemstilling, av eller i en reell virksomhet, og komme med et forslag til beslutning. Bacheloroppgaven i økonomistyring og investeringsanalyse kan oppfattes som en utredning hvor de økonomiske modellene er velkjente og hvor arbeidet i all vesentlighet består i å:

 • anvende modellene korrekt
 • samle og analysere opplysninger for å kunne benytte så korrekte data som mulig
 • drøfte de tallstørrelser modellene gir i lys av modellenes iboende svakheter og andre relevante beslutningsfaktorer som eventuelt ikke er tatt hensyn til
 • komme med forslag til beslutning og drøfte ”veien videre”.

Eksempler på relevante problemstillinger er:
Gjennomfør en kostnadsanalyse knyttet til en aktivitet, aktivitetskjede, avdeling, produkt/tjeneste, kunde/klient eller et annet relevant kostnadsobjekt i den hensikt å gi en anbefaling i tilknytning til:
 • Kostnadseffektivisering
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Konkurranseutsetting

Gjennomføre en analyse av en realinvestering ved hjelp av en flerperiodisk modell. Eksempler på relevante problemstillinger vil være:
 • Utvidelses- eller nedbyggingsbeslutninger
 • Konkurranseutsettingsbeslutninger
 • Effektivitetsbeslutninger

Gjennomfør en verdivurdering av en virksomhet, eller deler av denne, eksempelvis i forbindelse med:
 • Salg
 • Børsnotering
 • Generasjonsskifte

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kursprogram skal studentene ha:
 • opparbeidet kunnskap innen oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskaplige artikler.
 • opparbeidet enkel kunnskap om vitenskapsteori
 • opparbeidet kunnskap om hvordan man definerer et forskningsproblem, gjennomfører litteraturstudier, utvikler forskningsspørsmål/hypoteser, avveier forskningsdesign, kvalitative og kvantitative metoder.
 • opparbeidet dybdekunnskap om valgte metoder og teknikker for innsamling av kvalitative og/eller kvantitative data
 • opparbeidet kunnskap om sammenhengene mellom formål, problemstilling, datakvalitet, metode, analyse og anbefaling til beslutning. Studentene skal innse at den sluttlige anbefaling er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, og at ”alt kommer an på”.

Ferdighetsmål
Etter endt kursprogram skal studentene ha tilegnet seg:
 • ferdigheter i å gjennomføre alle elementer i en forskningsprosess, herunder definere forskningsproblemet, velge forskningsdesign, avveie metode alternativer og gjennomføre de valgte alternativer
 • ferdigheter i å søke, samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon om en problemstilling (presentere og diskutere resultatene)
 • ferdigheter i skriftlig å kunne redegjøre for og diskutere informasjon, problemer og løsninger i dialog med ulike grupper (skrive en rapport som henvender seg til både spesialister og ikke-spesialister)
 • ferdigheter i å arbeide med et prosjekt, både individuelt og som medlem av en gruppe, så vel som å vise ferdigheter i prosjektledelse
 • ferdigheter i å anvende teknikker i dataanalyse som er relevante for oppgaven

Holdningsmål
Etter endt kursprogram skal studentene ha:
 • opparbeidet seg evne til å gjøre vurderinger med hensyn til relevante samfunnsmessige, vitenskapelige og etiske aspekter i arbeidet
 • utviklet seg evne til læring gjennom å identifisere behov for ytterligere kunnskaper, samt å utvikle sin kompetanse i et fordypningsområde
 • innsett at optimering av en part i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken rettferdighet eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner. Studentene skal forstå betydningen av å evne å stille opp relevante alternativers ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse, og trekke konklusjoner. Studentene skal videre innse at selv om måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, så er det viktig å forsøke å komme frem til objektive mål.

Forkunnskaper
Studentene forutsettes å ha forkunnskaper i matematikk, investerings- og finansieringsteori, bedriftsøkonomisk analyse og mikroøkonomi fra studier på høyskole- eller universitetsnivå.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studentene skal løse en reell problemstilling innenfor ett av de emneområder som vil fremgå av oppgaveteksten. Studentene har selv ansvar for å finne en aktuell virksomhet for å få løst oppgaven.

Dataverktøy
Regneark.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for å arbeide med bacheloroppgaven. Av den grunn forutsetter vellykket utbytte av veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i forelesninger
48
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til forelesninger
40
Utarbeide delinnleveringer underveis
80
Arbeid med oppgaven
227
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400

Krav til arbeidsprosess
Kravene er å oppfatte som obligatoriske.
 • Innlevering av problemdefinisjon innen 1. februar
 • Deltakelse på temakomponentene
 • Deltakelse på gruppekomponentene, minst to individuelle veiledinger per gruppe
 • Loggføring av arbeidsinnsatsen med Bacheloroppgaven gjennom hele prosessen frem til innlevering. Dokumentasjon om fremdriften i arbeidet oversendes veileder (itslearning.bi.no) to ganger i løpet av vårsemesteret, i uke 11 og uke 18.

Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
BTH 95031 Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BTH 9503, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon