BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Kurskode: 
BTH 3620
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Business Administration
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng).

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntel tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal opparbeide kunnskap innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler. Studentene skal videre forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
  • Kunne anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgaven
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygning.
Holdningsmål

Studentene skal opparbeide evner til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en bedriftsøkonomisk problemstilling fra ulike synsvinkler. Studentene skal også være etisk bevisste grunnleggende interessekonflikter som er knyttet til bedriftsøkonomiske problemstilling.

Kursets innhold

Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og eventuelle seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Noen studenter får tilbud om semninarer. Hvis seminarer ikke gjennomføreres har studentgruppen krav på 4 ekstra individuelle veiledninger. Studenter som ikke har deltatt på veiledning/seminar må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Dataverktøy
EViews
Forkunnskapskrav

Oppgaven bygger på studiets faglige innhold.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH36201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer. Ved svært små grupper kan det være aktuelt å konvertere seminartimene til ekstra veiledningstimer.
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Utarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning. Hvis seminarressurser konverteres til individuell veiledning øker ant. veiledningstimer.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.