BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrajon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrajon

Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng).

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntel tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Læringsmål
Kunnskapsdmål
Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal opparbeide kunnskap innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler. Studentene skal videre forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
  • Kunne anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgaven
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygning.

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide evner til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en bedriftsøkonomisk problemstilling fra ulike synsvinkler. Studentene skal også være etisk bevisste grunnleggende interessekonflikter som er knyttet til bedriftsøkonomiske problemstilling.

Forkunnskaper
Oppgaven bygger på studiets faglige innhold.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall

Emneoversikt
Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Dataverktøy
For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Uarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
BTH 36201 Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 3620, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon