BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN

BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BTH 3211
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Digital Marketing - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen vår 2023 og siste gang vår 2024. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 3210 Digital markedsføring, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Retail Management som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan gå inn i en problemstilling knyttet til digital markedsføring og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten:

  • Forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom
  • Opparbeide kunnskap om digital markedsføring innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker, vitenskapelige artikler og andre faglige kilder
  • Forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold
Ferdighetsmål
  • Identifisere og velge relevante teorier og metoder i digital markedsføring som er relevant for oppgaven
  • Anvende sentrale teorier og metoder i digital markedsføring til å gjennomføre analyser for egen oppgave
  • Samle inn, vurdere, og kritisk tolke innsamlede data som er relevant for problemstillingen i oppgaven
  • Skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygging
Generell kompetanse
  • Evner å reflektere kritisk, herunder kunne vurdere problemstillinger i digital markedsføring fra ulike synsvinkler
  • Er oppmerksom på etiske problemstillinger innen digital markedsføring.
Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring innenfor digital markedsføring. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven kan bli oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Veiledning og skriveverkstedene forutsetter derfor at studentene gjør et arbeid på forhånd som danner grunnlaget for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både skriveverksteder og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver. Undervisningen omfatter 4 skriveverksteder. Til hvert skriveverksted skal studentene normalt forberede materiale på forhånd. Skriveverksteder er obligatoriske. Studenter som ikke har deltatt på skriveverkstedene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Dette gjelder den studenten som ikke har møtt, ikke nødvendigvis hele gruppen.

I tillegg tilbys det inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave.

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SPSS, eller JMP. Google Analytics og/eller andre verktøy vil også kunne være nødvendige verktøy avhengig av problemstilling.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
SPSS
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha grunnleggende kunnskaper i markedsføringsledelse, forbrukeratferd og samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene må i tillegg ha gjennomført fordypningskurset i digital markedsføring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH32111
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i skriveverksteder, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til skriveverksteder
Gruppearbeid / oppgaver
345 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.