BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring

BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring

Kurskode: 
BTH 3211
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Digital Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 32x1 Digital markedsføring, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Retail Management som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan gå inn i en problemstilling knyttet til digital markedsføring og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • Forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom
  • Opparbeide kunnskap om digital markedsføring innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker, vitenskapelige artikler og andre faglige kilder
  • Forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • Identifisere og velge relevante teorier og metoder i digital markedsføring som er relevant for oppgaven
  • Anvende sentrale teorier og metoder i digital markedsføring til å gjennomføre analyser for egen oppgave
  • Samle inn, vurdere, og kritisk tolke innsamlete data som er relevant for problemstillingen i oppgaven
  • Skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygging
Holdningsmål
  • Studentene skal opparbeide evne til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere problemstillinger i digital markedsføring fra ulike synsvinkler
  • Studentene skal bevisstgjøres i forhold til etiske problemstillinger i digital markedsføring.
Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, men må ha en forankring innenfor digital markedsføring. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven kan bli oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Dette gjelder den studenten som ikke har møtt, ikke nødvendigvis hele gruppen.

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SPSS, eller JMP. Google Analytics og/eller andre verktøy vil også kunne være nødvendige verktøy avhengig av problemstilling.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
SPSS
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha grunnleggende kunnskaper i markedsføringsledelse, forbrukeratferd og samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene må i tillegg ha gjennomført fordypningskurset i digital markedsføring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH 32111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Gruppearbeid / oppgaver
345 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.