BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business

BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business

Kurskode: 
BTH 2412
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eli Moen
Emnenavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - International Business
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2411 International Business, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven i fordypningsretningen Internasjonal Business skal være et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på to eller tre studenter som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kunnskapsmål

Det overordnete læringsmålet for Bacheloroppgaven i Internasjonal business er å gjøre studentene i stand til å bruke sine teoretiske kunnskaper - både innenfor området Internasjonal business og forskningsmetode -

Gjennom å arbeide med Bacheloroppgaven lærer studentene hvordan de kan bruke sine teoretiske kunnskaper fra faget Internasjonal business til å utforske, eventuelt løse et relevant problem. De vil også få kunnskaper om hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter, hvordan samarbeide, samt hvordan en rapport bør skrives.

Ferdighetsmål

Bacheloroppgaven skal gi studentene ferdigheter i å gjennomføre et omfattende oppdrag, å bli gode prosjektledere. De vil også utvikle ferdigheter i å formulere gode problemstillinger, gjennomføre litteratursøk og sammenfatte relevant litteratur. Videre vil de utvikle praktiske ferdigheter når det gjelder valg av metode, datainnsamling, analyse og tolkning av datamaterialet. Ferdigheter i å skrive en akademisk oppgave, samt i korrekt kildebruk vil de også få.

Holdningsmål

Arbeidet med Bacheloroppgaven skal også gi anledning til refleksjon over ulike faglige perspektiver og konsekvenser av de valg som gjøres. Etisk refleksjon, eksempelvis hvordan man har brukt egne data (redelighet, ikke overtolket), kilder(henvist korrekt) eller personer man har intervjuet (anonymitet) vil også være nødvendig

Kursets innhold
  • Om å skrive bacheloroppgave
  • Litteratursøk og litteratutgjennomgang
  • Valg av design og metode
  • Analyse og tolkning av data
  • Struktur og stil i oppgaven
Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

BST 2411 International Business eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BTH24121
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BTH24121
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Utarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.