BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business

Kursansvarlig
Jon Erland Lervik, Tor Grenness

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2411 International Business, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven i fordypningsretningen Internasjonal Business skal være et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på to eller tre studenter som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Læringsmål
Det overordnete læringsmålet for Bacheloroppgaven i Internasjonal business er å gjøre studentene i stand til å bruke sine teoretiske kunnskaper - både innenfor området Internasjonal business og forskningsmetode -

Kunnskapsmål
Gjennom å arbeide med Bacheloroppgaven lærer studentene hvordan de kan bruke sine teoretiske kunnskaper fra faget Internasjonal business til å utforske, eventuelt løse et relevant problem. De vil også få kunnskaper om hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter, hvordan samarbeide, samt hvordan en rapport bør skrives.

Ferdighetsmål
Bacheloroppgaven skal gi studentene ferdigheter i å gjennomføre et omfattende oppdrag, å bli gode prosjektledere. De vil også utvikle ferdigheter i å formulere gode problemstillinger, gjennomføre litteratursøk og sammenfatte relevant litteratur. Videre vil de utvikle praktiske ferdigheter når det gjelder valg av metode, datainnsamling, analyse og tolkning av datamaterialet. Ferdigheter i å skrive en akademisk oppgave, samt i korrekt kildebruk vil de også få.

Holdningsmål
Arbeidet med Bacheloroppgaven skal også gi anledning til refleksjon over ulike faglige perspektiver og konsekvenser av de valg som gjøres. Etisk refleksjon, eksempelvis hvordan man har brukt egne data (redelighet, ikke overtolket), kilder(henvist korrekt) eller personer man har intervjuet (anonymitet) vil også være nødvendig

Forkunnskaper
BST 2411 International Business eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Myers, Michael D.. 2009. Qualitative research in business & management. SAGE. chap 3,5,7,9,10,13
Salkind, Neil J. 2011. Exploring research. 8th ed. Pearson education. chap 1 -10, 13-14


Emneoversikt
 • Om å skrive bacheloroppgave
 • Litteratursøk og litteratutgjennomgang
 • Valg av design og metode
 • Analyse og tolkning av data
 • Struktur og stil i oppgaven

Dataverktøy
It's learning

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

.
Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Utarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

  Eksamenskode(r)
  BTH 24121 Bacheloroppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon