BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi

BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi

Kurskode: 
BTH 1613
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Hans-Martin Straume
Emnenavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Applied Macroeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1612 Anvendt makroøkonomi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn på et tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntill tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal opparbeide kunnskap innen oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskaplige artikler.
Videre skal studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og modeller som er relevante for egen oppgave
  • Kunne anvende sentrale teorier og modeller til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon om en problemstilling
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og har en logisk oppbygging av emnet for oppgaven.
Generell kompetanse

Studenten skal opparbeide evner til kritisk refleksjon herunder kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studenten skal også være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.

Kursets innhold

Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og kan omfatte både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver  

Undervisningen kan omfatte 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Gitt at det gjennomføres 4 seminarer tilbys det i tillegg inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Hvis det gjennomføres seminarundervisningen er denne obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Hvis det ikke gjennomføres seminarer tilbys det 7 timer individuell veiledning per studentgruppe.

For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Dataverktøy
EViews
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Oppgaven bygger på studiets faglige innhold og krever at studentene har gjennomført BST 1612 Anvendt makroøkonomi eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BTH16131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BTH16131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Introduksjonsforelsning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Bibiloteksinformasjon
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Annet i klasserom
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
397

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.