BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi


Kursansvarlig
Terje Synnestvedt

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1612 Anvendt makroøkonomi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn på et tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntill tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal opparbeide kunnskap innen oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskaplige artikler.
Videre skal studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål

 • Kunne identifisere og velge teorier og modeller som er relevante for egen oppgave
 • Kunne anvende sentrale teorier og modeller til å gjennomføre analyser i egen oppgave
 • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon om en problemstilling
 • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og har en logisk oppbygging av emnet for oppgaven

Holdningsmål
Studenten skal opparbeide evner til kritisk refleksjon herunder kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studenten skal også være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.

Forkunnskaper
Oppgaven bygger på studiets faglige innhold og krever at studentene har gjennomført BST 1612 Anvendt makroøkonomi eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Dataverktøy
For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av Bacheloroppgave.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Uarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

  Eksamenskode(r)
  BTH 16131 Bacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 1613, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

  Tilleggsinformasjon