BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management

Kursansvarlig
Øyvind Martinsen, Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1410 Human Resource Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM får studentene anledning til å utvikle en dypere forståelse av faget gjennom kritisk, utviklingsorientert og selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven gir både verdifull dybdekunnskap innen et valgt tema og kunnskaper om relevant utredningsmetodikk. Denne kunnskapen vil være både anvendelig og nyttig i fremtidig arbeid som HRM leder og i andre sentrale HR funksjoner.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Studentene skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven oppnå dybdekunnskaper innen en avgrenset del av faget HRM.
 • Studentene skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven oppnå kunnskaper om teoretisk, kvalitativ og kvantitativ utredningsmetodikk.

Ferdighetsmål
 • Studentene skal vise ferdigheter innen relevant utredningsmetodikk gjennom bacheloroppgaven.
 • Studentene skal vise ferdigheter i metodevalg avhengig av problemstilling gjennom bacheloroppgaven

Holdningsmål
Studentene skal gjennom bacheloroppgaven vise forståelse av hvor verdifull systematisk utredning er for praksis innen HRM feltet. De skal også vise forståelse for betydningen av evidensbasert kunnskap innenfor HRM.


Forkunnskaper
Må ha gjennomført kurset i HRM.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Grenness, Tor. 2012. Hvordan kan du vite om noe er sant? : veiviser i forsknings- og utrednigsarbeid for studenter, ledere,konsulenter og journalister. Cappelen akademisk forlag
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend. 2009. Det kvalitative forskningsintervju. 2. utg. Gyldendal Akademisk
Pensum knyttet til hver av fordypningsområdene:

A. Kompetanseutvikling: Læring/opplæring/karriere planlegging
- von Krogh, G., K. Ichijo and I. Nonaka. (2000). Enabling knowledge creation : how to unlcok the mystery of tacit knowledge and release the power of Innovation. Oxford University Press ( - kapittel 2 gir 232 sider)
- Filstad, C. (2010). Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforl. Kapittel 3, 4, 6, 8 og 10 (totalt 115 sider)
- Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

B. Arbeidsmiljø/stress/helse
- Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (2011) (red). Det gode arbeidsmiljø. 2 utg. Fagbokforlaget
- Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

C. Ledelse
- Northouse, P. G. (2010). Leadership : theory and practice. 5th ed. Sage
- Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

D. Motivasjon og jobbtilfredshet
- Latham, Gary P. (2012). Work motivation : history, theory, research, and practice. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif. : Sage
- Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

E. Rekruttering og seleksjon
- Edenborough, E. (2007). Assessment methods in recruitment, selection & performance : A manager's guide to psychometric testing, interviews and assessment centres. Kogan Page.
- Selvvalgt pensum ca. 400 sider.


Emneoversikt
Studentene jobber primært i grupper på tre, sekundært to, og etter søknad, individuelt. I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM skal deltakerne velge ett av fem fordypingsområder. De fem mulige fordypningsområdene er:

 1. Kompetanseutvikling: Læring/opplæring/karriere planlegging
 2. Arbeidsmiljø/stress/helse
 3. Ledelse
 4. Motivasjon og jobbtilfredshet
 5. Rekruttering og seleksjon

Studentene må velge ett av disse fem temaene for sin bacheloroppgave. I spesielle tilfeller kan studentene søke fagansvarlige om andre fordypninger på oppgaven. Innen hvert av de tematiske områdene vil det bli oppgitt et pensum på ca 400 sider og metodelitteratur på ca 400 sider. I tillegg skal studentene dokumentere et selvvalgt pensum på ca 400 sider. Hver bacheloroppgave får tilbud på inntil tre timer veiledning pr oppgave. Øvrig felles undervisning blir gitt avhengig av antall studenter som deltar. En skisse for mulig felles undervisning er gitt under:

Innledning
 • Orientering om bacheloroppgaven.
 • Kort gjennomgang av de fem spesialiseringsområdene.
 • Bibliotekets gjennomgang
 • Selvvalgt litteratur.
 • Valg av tematikk og gruppedannelse

Forberedelse til informasjonsinnhenting
 • Forholdet mellom problemstilling og metode
 • Forberedelse til datainnsamling (teoretisk, kvalitativ, kvantitativ).
 • Metodiske krav til målinger, observasjon, intervju, case studier, oppsummeringsoppgaver og teoretiske oppgaver.
 • Planlegging av undersøkelsen/observasjonsgrunnlaget.

Gjennomføring av analyser
 • Kvalitative og kvantitative analyser


Dataverktøy
Programvare for kvantitativ eller kvalitativ analyse kan være aktuelle.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter fellesundervisning og veiledning at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både fellesundervisning og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Fellesundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt i undervisningen og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Det kreves innlevering av forprosjekt er obligatorisk før samling to. Forprosjektet skal godkjennes av veileder. Forprosjektet skal være på fire til fem sider og skal beskrive tematikk for prosjektoppgaven, sentral teori, tilleggslitteratur, samt antatt metodebruk.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til fellesundervisning
40
Utarbeide delinnleveringer underveis
40
Deltakelse i fellesundervisning
15
Arbeid med oppgaven
298
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

  Eksamenskode(r)
  BTH 14111 Bacheloroppgave i Human Resource Management, eksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 1411, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon