BTH 1411 Bachelor Thesis - Human Resource Management

APPLIES TO ACADEMIC YEAR 2012/2013

BTH 1411 Bachelor Thesis - Human Resource Management

Responsible for the course
Øyvind Martinsen, Cathrine Filstad

Department
Department of Leadership and Organizational Behaviour

Term
According to study plan

ECTS Credits
15

Language of instruction
Norwegian

Introduction

  Learning outcome

   Prerequisites


   Compulsory reading
   Books:
   Grenness, Tor. 2012. Hvordan kan du vite om noe er sant? : veiviser i forsknings- og utrednigsarbeid for studenter, ledere,konsulenter og journalister. Cappelen akademisk forlag
   Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget


   Recommended reading
   Books:
   Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend. 2009. Det kvalitative forskningsintervju. 2. utg. Gyldendal Akademisk
   Pensum knyttet til hver av fordypningsområdene:

   A. Kompetanseutvikling: Læring/opplæring/karriere planlegging
   - von Krogh, G., K. Ichijo and I. Nonaka. (2000). Enabling knowledge creation : how to unlcok the mystery of tacit knowledge and release the power of Innovation. Oxford University Press ( - kapittel 2 gir 232 sider)
   - Filstad, C. (2010). Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforl. Kapittel 3, 4, 6, 8 og 10 (totalt 115 sider)
   - Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

   B. Arbeidsmiljø/stress/helse
   - Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (2011) (red). Det gode arbeidsmiljø. 2 utg. Fagbokforlaget
   - Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

   C. Ledelse
   - Northouse, P. G. (2010). Leadership : theory and practice. 5th ed. Sage
   - Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

   D. Motivasjon og jobbtilfredshet
   - Latham, Gary P. (2012). Work motivation : history, theory, research, and practice. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif. : Sage
   - Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

   E. Rekruttering og seleksjon
   - Edenborough, E. (2007). Assessment methods in recruitment, selection & performance : A manager's guide to psychometric testing, interviews and assessment centres. Kogan Page.
   - Selvvalgt pensum ca. 400 sider.


   Course outline

    Computer-based tools


    Learning process and workload


     Examination


     Examination code(s)


     Examination support materials


     Re-sit examination


     Additional information