BIK 6600 Prosjektledelse 1

BIK 6600 Prosjektledelse 1

Kurskode: 
BIK 6600
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management 1
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i  Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng. 

Gjennom dette programmet blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring. Kurset har en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for at prosjektteamet kan prestere godt i prosjektgjennomføringen. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller.  Kurset

Det tar for seg sentrale aspekter ved å etablere prosjekter, planlegge, organisere, følge opp og evaluere prosjektarbeidet. Ledelse, lederrollen og prosjektteamutvikling er sentrale tema. Tema som interessenter, usikkerhet, gevinstrealisering og hvordan digitalisering påvirker prosjektarbeid er også sentrale i kurset. 

Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering.    

 

Bachelorprogram. 

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved BI Nettstudier.

Følgende kurs inngår i programmet:
BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging og avslutning av prosjekt
 • ha kunnskap om grunnleggende begreper innenfor fagområdet
 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne formulere effektmål og mål for et prosjekt
 • kunne velge gjennomføringsmodell, planlegge et prosjekt 
 • kunne organisere et prosjekt og legge til rette for gode prosjektteamprestasjoner 
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • kunne bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 • ha en ydmykhet overfor kompleksiteten ved prosjektarbeid
Kursets innhold
 • Hva er de viktigste tingene du må vite og håndtere som prosjektleder 
 • Hvordan starte opp et prosjekt - hva er de viktigste beslutningene, premissene og avklaringene? 
 • Hvordan etablere gode, mål, målhierarkier, rammebetingelser og styringsparametere så du kan lykkes med prosjektet ditt? 
 • Gjennomføringsmodeller: hvordan bruke smidig metodikker og og klassike beslutningsportmodeller på en egnet og effektiv måte?
 • Hvordan oganisere prosjektet på en effektiv og hensiktmssig måte? Hva er de sentrale ansvarsområdene og hvilke roller må vi ha på plass? Hvordan legge til rette for prestasjonssterke prosjektteam? 
 • Hvordan arbeide effektivt med interessenter?
 • Hvordan håndtere ussikkerhet og kompleksitet på en god måte? 
 • Prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging)
 • Du som prosjektLEDER - hva er viktige prosesser å tenke på? Hvordan kan du lede teamet ditt, skale opplsutning om felles mål, tillit og psykologisk trygghet slik at prosjektet kan oppnå gode resultater. 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester ved forelesninger, gjennom itslearning og gruppearbeid. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være et prosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. Dette prosjektet skal danne grunnlaget for den avsluttende prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).
Eksamenskode: 
BIK 66001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIK 6700100
Credit reductions:
Kurskode:BIK 6700
Credit reduction:100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisning på campus og webinarer tilsvarende 45 timer. Se presisering for hver enkelt gjennomføring.
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.