BIK 6600 Prosjektledelse 1

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BIK 6600 Prosjektledelse 1


Kursansvarlig
Anne Live Vaagaasar

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelorprogram / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved BI Nettstudier.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:
 • ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging og avslutning av prosjekt
 • ha kunnskap om grunnleggende begreper innenfor fagområdet
 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
 • kunne formulere formål og mål for et prosjekt
 • kunne planlegge et prosjekt med hjelp av milepælplan
 • kunne organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet
 • kunne skrive en resonnerende tekst om et prosjekt

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
 • kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • kunne bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 • ha en ydmykhet overfor kompleksiteten ved prosjektarbeid

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget
Westhagen, Harald, Ole Faafeng ... [et al.]. 2008. Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse. 6. utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Esnault, Michel. 2005. Prosjektoppstart : du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal akademisk

Emneoversikt
 • Prosjektbegrepet (karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet)
 • Prosjektets mål og rammebetingelser
 • Prosjektplanlegging, spesielt milepælplanlegging
 • Prosjektorganisering (aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, ansvarskart)
 • Prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging)

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over ett semester ved forelesninger, gjennom itslearning, gruppearbeid og veiledning i prosjektoppgaven.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være et prosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. Dette prosjektet skal danne grunnlaget for den avsluttende prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

Eksamenskode(r)
BIK 66001 Prosjektledelse 1, prosjektoppgave. Eksamen teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 6600, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
All hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon