BIK 6510 Prosjektledelse 3

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BIK 6510 Prosjektledelse 3


Kursansvarlig
Anne Live Vaagaasar

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelor Programmet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelor Program / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved BI Nettstudier.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Læringsmål
Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1og BIK 6601 Prosjektledelse 2. Den obligatoriske litteraturen fra disse kursene har fremdeles relevans.

I BIK 6510 Prosjektledelse 3 legges det vekt på å skape en forståelse for hvilken rolle prosjekter kan spille i utviklingen av en bedrift eller offentlig virksomhet. Man får innsikt i hvordan man leder en portefølje av prosjekter og et enkelt prosjekt. Stor vekt blir lagt på økonomisk analyse av prosjekter. Usikkerhet knyttet til det enkelte prosjekt og hele porteføljen blir drøftet.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 og BIK 6601 Prosjektledelse 2 har gyldighet også for BIK 6510 Prosjektledelse 3. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:
 • ha grunnleggende kunnskaper om økonomisk analyse av et prosjekt
 • ha grunnleggende kunnskaper om usikkerhet knyttet til et prosjekt og til en prosjektportefølje
 • ha grunnleggende kunnskaper om ledelse av et prosjekt og en prosjektportefølje

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
 • kunne gjennomføre en økonomisk analyse for et prosjekt
 • kunne gjennomføre en usikkerhetsanalyse for et prosjekt
 • kunne analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • kunne anvende de prosjektfaglige kunnskapene på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon om prosjektledelse kritisk og etisk

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
 • ha forståelse for hvilken rolle prosjekter kan spille i utviklingen av en bedrift eller offentlig virksomhet og i samfunnet.

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen bachelorprogrammet (BIK 6600-6601-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2012. Prosjektarbeid : en veiledning for studenter. 4. utg. NKI-forlaget
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget
Briner, Wendy, Colin Hastings og Michael Geddes. 2000. Prosjektledelse. Gyldendal akademisk
Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum. 2009. Prosjektanalyse : investering og finansering. Rev. utg. Fagbokforlaget
Husby, Otto ... [et al.]. 1999. Usikkerhet som gevinst : styring av usikkerhet i prosjekter : mulighet - risiko, beslutning, handling. Norsk senter for prosjektledelse
Jessen, Svein Arne. 2008. Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). 2. utg. Universitetsforlaget
Karlsen, Jan Terje. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget. Særlig vekt på kapitlene 2, 6, 10, 12-13


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Oversikt over prosjektfaget
 • Usikkerhetsstyring
 • Prosjektstyring
 • Kontrakter i prosjektarbeidet
 • Demonstrasjon av dataverktøy
 • Prosjektanalyse (prosjektforslag, grovvurdering, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalkostnad, risikoanalyse, budsjettering)
 • Arbeid med bacheloroppgaven

Dataverktøy
itslearning. I BIK 6510 er det aktuelt å demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

Læreprosess og tidsbruk
Gjennomføringen skjer ved en kombinasjon av forelesninger, itslearning og veiledning i bacheloroppgaven. Kurset gjennomføres over to semestre. Forelesningskurset i første semester heter BIK 6511 og i annet semester BIK 6512.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger. Undervisningen gjennomføres i semester en og registreres på BIK 6512. Innleveringen skjer i semester to med identisk kode.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av bacheloroppgave. Gjennom bacheloroppgaven skal studentene få en tilknytning til ett eller flere prosjekt med hovedvekt på et tema eller problemområde som skal analyseres. Det skal følge studentene igjennom hele kurset. Det vil bli gitt veiledning underveis.

Eksamenskode(r)
BIK 65101 Bacheloroppgave. Eksamen teller 100% for å oppnå godkjent karakter i BIK 6510, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon