BIK 2952 SMB Verktøykasse

BIK 2952 SMB Verktøykasse

Kurskode: 
BIK 2952
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Milos Novovic
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

En viktig utfordring som påpekes fra både offentlige myndigheter og virksomheter, er hvordan man kan sikrer kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i forhold til de store bedriftene. FNs bærekraftmål nummer 4 tar for seg nødvendigheten av utdanning, og at det legges til rette for livslang læring for alle.
Det eksisterer et stort behov for digital kompetanse. De mindre bedriftene og deres interesseorganisasjoner viser i tillegg til behovet for basisinnsikt innen sentrale områder som GDPR, prosjektledelse, arbeidsrett, skatt, tjenestepensjon og markedsføring, som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. For de mindre bedriftene er det også viktig å kjenne til hvordan bærekraft og den nye grønne økonomien kan påvirke forretningsvirksomheten. 
Dette kurset gir basis innsikt i områder som alle ansvarlige i SMB bedrifter må eller bør kjenne til, og som andre kan ha god nytte av å kjenne til. For innsikt i alle de ulike emnene vises til emneoversikten lenger bak i beskrivelsen.
 

Målgruppe 
Kurset passer for ledere eller andre som arbeider i små og mellomstore bedrifter, og trenger grunnleggende innsikt i forhold som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. Det passer også for start-ups og andre som går med en grunder i magen.
Ved gjennomføring av eksamen oppnås 7,5 studiepoeng som kan innpasses i graden Bachelor of Management dersom det er ønskelig. Kurset passer derfor både for de som ønsker en grad og for de som bare trenger den spesifikke kompetansen kurset gir.
 

Kunnskapsmål

Studenten:

 • Har kunnskap om relevant lov- og regelverk som er knyttet til virksomhet innenfor SMB, særlig innenfor områdene arbeidsrett, GDPR, skatt og tjenestepensjon.
 • Har kjennskap til prosjektledelse og markedsføringsstrategier
 • Har kjennskap til hvordan digitalisering og bærekraft påvirker virksomheter

 

Ferdighetsmål

Studenten:

 • Kan identifisere og analysere relevante juridiske problemstillinger i egen virksomhet
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper for prosjektledelse og markedsføring
 • Reflektere over utfordringer i egen bedrift og justere daglig drift
 • Beherske faglige verktøy og arbeidsmetodikk som introduseres i kurset
Generell kompetanse

Studenten:

 • Har innsikt i og kan reflektere over hvilke retningslinjer, lover og regelverk som er relevant for styring av virksomhet
 • Har innsikt i prosesser og rammevilkår som bidra til lønnsom og bærekraftig drift
 • Planlegge og gjennomføre relevante tiltak
 • Kjenne til nytenkning innen digitalisering og bærekraft
Kursets innhold
 • Prosjektledelse
  • Prosjektarbeidsformen særtrekk
  • Prosjektmandat og prosjektplanlegging
  • Prosjektstyring, kontrakter og prosjektlønnsomhet.
 • Skatt
  • Grunnleggende prinsipper i skatteforvaltningen
  • Den skattemessige betydningen av ulike selskapsformer
  • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
  • Skattemessige incentivordninger for forskning og utvikling
  • Lovlighetsgrensen for skatteoptimalisering

 

 • Personvern/GDPR
  • Personopplysninger og GDPR
  • Prinsipper for behandling av personopplysninger
  • Rettslig grunnlag ved behandling av personopplysninger
 • Pensjon
  • Når må privat tjenestepensjon etablerers?
  • Hvilke innskuddssatser gjelder?
  • Hvordan foregår forvaltning av midlene?
  • Utbetaling av pensjon
 • Arbeidsrett
  • Arbeidsrettens særpreg og arbeidsgivers styringsrett. Inngåelse av arbeidsforholdet
  • Partenes plikter og rettigheter under arbeidsforholdet
  • Avslutning av arbeidsforholdet
 • Markedsføring
  • Ha kunnskap om hvordan teknologi og endring i medievaner påvirker kjøpsreisen og stiller nye krav til kommunikasjon og markedsføring. 
  • Ha forståelse for sosiale medier betydning i forretningsdrift og hvilke valg som må tas for å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå
 • Bærekraft
  • Forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer, og hvorfor krav til grønn vekst påvirker forretningsmodeller og praksis 
  • Ha tilegnet seg kunnskap om kommunikasjonens nøkkelrolle i bærekraftig utvikling
 • Digitalisering
  • Kjenne til hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping
  • Forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift
Undervisnings- og læringsaktiviteter

For kursets gjennomføring vil foreleser, i samarbeid med Bibliotek og Læringssenteret, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser. Struktur og organisering i læringsplattformen skal bidra til at studentene har oversikt over kursets innhold og egen progresjon. Totalt anbefalt tidsbruk for gjennomføring er 200 timer slik normen er for 7,5 sp kurs.

 

Kurset leveres 100% online og består av 8 moduler. Etter hver modul har studentene mulighet for å gjennomføre en kort selvtest. Kurset gjennomføres på en læringsplattform der alle ressursene er tilgjengelig ved kursstart. På læringsplattformen får studentene tilgang til digitale læringsressurser som for eksempel video, tekst, selvtester med mer. Studentene vil også bli oppmuntret til å delta i diskusjonsforum og løse oppgaver i læringsplattformen. Studentene kan studere når og hvor de ønsker – gjennom læringsplattformen har de mulighet til å følge sin egen studieprogresjon. Gjennom læringsplattformen vil studentene få tilgang til digitale ressurser om hvordan skrive prosjektoppgave. De har også mulighet til å benytte seg av bibliotekets veiledningstjenester.
 
I tillegg til online kursgjennomføring vil det arrangeres frivillige nettverksmøter på de ulike BI-campusene. 

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven går ut på å utvikle og dokumentere sentrale problemstillinger i kandidatens virksomhet i lys av pensum på kurset, og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål. Besvarelsen skal være på maksimum 15 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.

 

 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29521
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29521
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
Digitale læringsressurser med automatisk tilbakemelding
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.